This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

10.9.2003

SP

LOVER OMKAMP OM SYKEHUSNEDLEGGING

Senterpartiets leder, �slaug Haga, lover omkamp om forslagene til nedlegging av f�deavdelinger og akuttfunksjoner ved lokalsykehusene i h�stens budsjettbehandling i Stortinget. - Stortinget m� vise at helsepolitikken skal styres av folkevalgte politikere, sier Haga.

Helseministeren har ansvaret og har presisert at det er han som har siste ordet i beslutninger om endret oppgavefordeling mellom sykehusene. I Helsedepartementets budsjettproposisjon m� han redegj�re for hvordan han har forvaltet dette ansvaret. Rekken av forslag om nedlegging av lokalsykehusfunksjoner og f�deavdelinger er lang og har skapt stor frustrasjon blant innbyggerne i mange fylker.

-Senterpartiet vil s�rge for at kontroversielle avgj�relser blir fulgt opp av Stortinget. Det er Stortingets rett og plikt � instruere om hvilken politikk som skal f�lges, sier �slaug Haga. Hun viser til sterke reaksjoner p� forslag om � legge ned f�deavdelinger og fjerne akuttberedskap fra sykehus. I mange deler av landet, bl.a. i Sogn og Fjordane og Nord-Norge, blir reiseavstandene til sykehus uforsvarlig store.

Trygghet for at godt helsetilbud er viktig for bosetting og n�ringsutvikling i distriktene. N�r sykehusene flytter, vil andre flytte etter. Senterpartiet mener derfor sentraliseringen av sykehustilbudet her i landet er en trussel mot utviklingen av mange mindre byer og omr�dene omkring.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data