This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

5.9.2003

Morten Lund, Senterpartiet

Sp�rsm�l til n�ringsministeren etter Argentums investering i utlandet: GR�NDER-MILLIARDENE M� IKKE FLAGGES UT

-Like meningsl�st som at SND og SIVA har subsidiert utflagging av norske bedrifter, sier Senterpartiets finanspolitiske talsmann Morten Lund til meldingen om at Argentums styreformann Tormod Hermansen n� har investert 400 millioner i den finsk-svenske fondsgiganten CapMan uten � sikre at dette kommer norske nyskapingsbedrifter til gode.

-Det var en klar forutsetning fra Stortingets side at disse milliardene skulle komme norske bedrifter til gode, og at de skulle investeres via regionale investeringsfond som i hovedsak skulle operere innafor bransjer eller n�ringsklynger med s�rlige vekstmuligheter. Vi har i dag en rekke slike fond som mangler risikokapital, men som har god tilgang p� s�knader fra bedrifter av den type som Stortinget har hatt i tankene da ordningen ble opprettet i 2001, sier Morten Lund.

-Det er n�dvendig at n�ringsministeren instruerer Argentums ledelse til � operere slik Stortinget har forutsatt, samt � justere sine avkastningskrav slik at den statlige egenkapitalen kan spleises med privat risikokapital til beste for nyskaping i hele Norge, avslutter Morten Lund som en kommentar til dagens sp�rsm�l til n�ringsministeren.

[Sp�rsm�let f�lger under]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg tillater meg � stille f�lgende sp�rsm�l til skriftlig besvarelse til N�rings- og handelsministeren:

Da investeringsselskapet Argentum ble opprettet i 2001 ble det fra Stortinget lagt stor vekt p� at den statlige kapitalen p� 2.5 milliarder kroner skulle finne veien til norske bedrifter via en rekke regionale investeringsfond med tilknytning til virkemiddelapparatet og til operative regionale n�rings- og utviklingsmilj�. Det er i dag stor mangel p� risiko-kapital i mange av de etablerte fond. Er selskapets investering av 400 millioner kroner i finsk-svenske CapMan i samsvar med de f�ringer som Stortinget har lagt?

Begrunnelse:

I Innst.S.nr 308(2000-2001) ble det fra flertallet pekt p� f�lgende fire m�lsettinger for selskapets virksomhet:

" -Styrke norsk n�ringsliv sin konkurranseevne og framtidige verdiskaping.

-� utl�yse nye moglegheiter innan bransjer og n�ringsklynger kor Noreg allereie st�r sterkt.

-Mobilisere privat kapital til investeringar i nyskapande og forskningsbasert n�ringsliv.

-Byggje verdifulle nettverk mellom eigarar, forvaltarar, FoU-milj� og verksemnder."

Det ble i komiteens merknader lagt stor vekt p� at det enkelte fond som Argentum skal investere i, m� v�re forankret i et regionalt fagmilj� ogs� i de tilfelle der et fond skulle f� et nasjonalt virkeomr�de.

B�de fra Regjeringen og i komiteens innstilling ble det forutsatt at de fond det skulle investeres i skulle v�re rettet mot bransjer eller n�ringsklynger, men med �pning for � investere i mindre fond som dekket ett fagomr�de i en enkelt region.

Ut fra medias beskrivelse er det i dag stor mangel p� kapital i etablerte regionale investeringsfond. Det finnes mange gr�ndere og selskaper som foresp�r slik kapital som her er stilt til disposisjon. Og det finnes mange eksempler p� at investering i slike selskaper gir god avkastning. S�rskilt for et statlig investeringsselskap som m� forventes � regne nye arbeidsplasser og ny kompetanse som en del av avkastningen, m� mulighetene for l�nnsomme fondsplasseringer i Norge anses som meget gode.

Det er vanskelig � se at Argentums investering i stort fondsselskap notert p� den finske b�rs og kun med planer om � etablere et kontor i Norge, skal kunne samsvare med de m�lsettinger som Stortinget har nedfelt.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data