This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

4.9.2003

Senterungdommen

Gj�r jobben deres, Normann og Gabrielsen!

Holden-utvalget har lagt fram ei innstilling der det vil ha et "fleksibelt arbeidsmarked" for � styrke konkurranseutsatt n�ringsliv. Dette vil utvalget gj�re ved � at de som jobber i byene skal f� h�yere l�nn enn de som jobber i distriktene. Forslaget f�r n� st�tte av NHO, arbeidsminister Victor D. Normann og n�ringsminister Ansgar Gabrielsen begge fra H�yre

- Det er n� 101 800 arbeidsledige i landet. En �kning fra utgangen av juli fra 4.1 prosent til 4,3 prosent ledige ved utgangen av august. Vi har en udugelig regjering som ikke gj�r noe for � f� flere i arbeid. Det eneste de har � bidra med er � skape et a- og b-arbeidsmarked, et skille mellom by og land. De vil ha "st�rre fleksibilitet" i arbeidsmarkedet. Dette er et brudd med hovedtariffavtalen og vil i realiteten si at regjeringa har g�tt til krig mot l�nnsarbeidere her i landet. De sier ogs� at folk som jobber i Distrikts-Norge er mindre verdt enn de som jobber i byen. Dette sier Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterungdommen.

- Hovedproblemet i dette landet er at det f�res en en d�rlig n�ringspolitikk og en d�rlig distriktspolitikk. Skal vi f� bukt med arbeidsledigheten m� distriktspolitikken bli bedre. Da m� det f�res en m�lrettet n�ringspolitikk som tar hele landet i bruk. Arbeidsledigheten har �kt mest i distriktene der arbeidsmarkedet er mindre variert enn i byene.

- At NHO, som er en interesseorganisasjon, st�tter forslaget er jo som forventet. At de to h�yreherrene, Gabrielsen og Normann, st�tter det, er kanskje heller ikke s� uventet. H�yre har ikke gjort annet enn � gi de aller rikeste bedriftseierene i dette landet enorme summer i skattelette. I dette tilfellet burde de ikke g�tt offentlig ut og st�ttet forslaget. De har et samfunnsansvar � ivareta. Det gj�r de ikke ved � sette partene arbeids- og n�ringsliv i krig mot hverandre i en situasjon med h�y ledighet. Senterungdommen mener at vi m� ha en nasjonal dugnad for � styrke norsk n�ringsliv og bekjempe arbeidsledighet i samarbeid mellom n�ringslivet selv, fagbevegelse, Storting og regjering. Jeg lurer p� om alle partiene i regjeringen, ogs� KrF og Venstre , er enige, sier Vedum.

- Tidligere i sommer lanserte NHO et forslag om lavere l�nn for ungdom. N� skal distriktene rammes. Begge l�sninger er like h�pl�se i kampen mot arbeidsledigheten, som �ker mest blant unge folk. Det vi n� trenger er en aktiv n�ringspolitikk. Konkrete forslag for � f� bukt med ungdomsledigheten, er etablererkurs for ungdom, flere l�rlingeplasser, flere praksisplasser for studenter, lavere arbeidsgiveravgift for ungdom og rentefritt studiel�n, sier Vedum.

Se notat som er vedlagt om tiltak mot arbeidsledighet blant ungdom.

[Vedlagt under]

Notat om arbeidsledighet blant ungdom

Torsdag 4. september klokka 12.00, legger Aetat frem arbeidsledighetstallene for august.

I den sammenheng har Senterungdommen og Senterpartiet fremmet en rekke konkrete tiltak for � motvirke arbeidsledigheten blant ungdom.

Bakgrunn

Sesongjusterte ledighetstall fra Statistisk sentralbyr� viser en arbeidsledighet p� 4,6 prosent i mai. Men for gruppen under 25 �r ligger andelen p� hele 12,7 prosent. Arbeidstyrken i Norge best�r av ca. 2 386 000 personer, av disse er ca. 316 000 ungdom mellom 16 og 24 �r pr 2. kvartal 2003. For 2. kvartal var det registrert 40 000 ungdom mellom 16 og 24 �r uten arbeid. Det gir som kjent 40 000 / 316 000 = 0,127, eller 12,7 prosent ledighet for ungdom mellom 16 og 24 �r.

Kilder

Tiltakene som er foresl�tt er i stor grad hentet fra Senterpartiets Stortingsvalgprogram, eller Senterpartiets h�ndbok for 2003. Dette gjelder ikke forslaget om lavere arbeidsgiveravgift for ungdom eller forslaget om at renten p� studiel�net ikke skal l�pe f�r 1 �r etter endt utdanning. De siste forslaget er hentet fra Senterungdommens Utdanningspolitisk manifest fra 1998, men er her presentert som et midlertidig strakstiltak. Et skritt p� veien mot rentefritt studiel�n.

Dette notatet er utarbeidet av Ola Edvin Vie, medlem av Politisk utvalg og leder av Trondheim Senterstud, med god hjelp fra Erling Sande og Trygve Magnus Slagsvold Vedum.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data