This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

17.8.2003

Stortingsrepresentant Morten Lund, Senterpartiet

GANG OG SYKKELVEIER ER L�NNSOMME!

I disse dager skal nye ti-tusener ta fatt p� en skolevei som er for farlig. Der en trygg gangvei mangler, hjelper det lite at det er bred enighet om at "det er et m�l at skolebarn skal kunne g� og sykle trygt til og fra skolen" som det st�r i Folkehelsemeldingen som nylig ble behandlet av Stortinget. Mange foreldre ordner seg slik at ungene kan biles eller busses til skolen. Dermed �ker trafikken, og ungene f�r mindre fysisk aktivitet. Samtidig tvinges kommuner pga d�rlig �konomi til � legge ned sm�skoler og henvise enda flere til skolebussen.

I den nevnte Folkehelsemeldingen er gjengitt beregninger fra Transport�konomisk institutt. Nytten av � legge til rette for �kt sykkelbruk er ansl�tt til 4-5 ganger mer enn kostnadene. De har bl.a. beregnet at en person som tidligere ikke var fysisk aktiv og som begynner � sykle til jobben, kan gi en �rlig samfunns�konomisk nytte p� mellom 22.000 og 30.000 kroner.

For � n� m�lsettingen om sammenhengende veganlegg for sykkel i byer og tettsteder med over 4000 innbyggere trengs � investere 1 milliard kroner pr. �r i 10 �r. Med kunnskap om s� store gevinster og om utrygghet og ulykker som dagens situasjon gir, skulle man tro bevilgningene ble �ket fra dagen 360 millioner kroner straks. Men nei. Statsr�den for samferdsel opplyste i et svar til meg at dette skulle vurderes for neste planperiode. F�rste �kning kan da komme i 2006. Da g�r dagens 1.-klassinger i 3.!

Regjeringen begrunner dette med at �kte bevilgninger kan gi �kt inflasjon og h�gere rente.

Senterpartiet har foresl�tt � �ke bevilgningene til gang- og sykkelveier med 200 mill kr de to siste �r. Vi har begrunnet dette med de store gevinstene, at planene for mange anlegg ligger klare, og at det er ledig kapasitet i anleggsbransjen mange steder. I en slik situasjon er det umulig at �kt aktivitet gir problemer i �konomien. Tvert imot. Staten vil spare p� l�gere utbetalinger til ledige anleggsarbeidere, f�rre innleggelser i sykehus, f�rre sykemeldinger, mindre biltrafikk og renere byluft.

Dette er et eksempel p� l�nnsom forebygging som i dag skjer i alt for liten grad. Senterpartiet mener vi m� bli flinkere til � budsjettere slik at framtidige besparelser p� andre budsjetter eller i andre samfunnssektorer blir regnet med. Det m� v�re feil � la frykten for inflasjon skremme oss fra � investere 10 milliarder over ti �r for � f� gevinster p� i alt 50 milliarder. Alternativet er at bl.a. �kende helseutgifter �delegger �konomien v�r

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data