This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

16.8.2003

�slaug Haga, leiar i Senterpartiet

Arbeidsplassar i heile landet er jobb nr. 1

- Regjeringa og stortingsfleirtalet flyttar arbeidsplassar fr� distrikts-Noreg til Osloregionen, og folk flyttar etter, sa Senterpartileiar �slaug Haga p� partiets valkampopning i Bergen 16. august.

Ny Berlinmur?

- Utviklinga som stortingsfleirtalet legg opp til kan samanliknast med bygginga av muren gjennom Berlin, sa Haga.

- Arbeidsmarknaden i byane vert favorisert ved at statlege arbeidsplassar i stendig st�rre grad vert flytta til sentrale strok. Samstundes trekkjer staten seg ut fr� periferikommunane og svekkjer basissysselsetjinga der. Dei gode tilbuda som distrikts-kommunane gjer sine innbyggjarar i dag er sett under press. Langsomt veks det fram ein usynleg mur mellom sentrum og periferi som �konomisk sett kan samanliknast meir og meir med muren i DDR fyrst p� 60-talet. Mykje av flyttestraumen mot sentrale strok kjem av at folk s� � seie evakuerer utkanten, og hoppar over muren p� jakt etter b�de inntekt og arbeid i byane: Det norske Vest-Tyskland, meiner Haga.

Fakta har makta

I samband med valkampopninga legg Senterpartiet fram tal som dokumenterer stortingsfleirtalets overf�ring av arbeidsplassar fr� distrikts-Noreg til Osloregionen:

- P� nittitalet auka talet p� �rsverk i kjerneverksemda i statleg sektor med 12 prosent.; fr� 66000 til 75000 �rsverk. Den geografiske fordelinga av desse �rsverka er oppsiktsvekkjande: 19 prosent auke i Osloregionen, medan talet p� statlege �rsverk i periferikommunane (bygder og bygdebyar; halvparten av landets kommunar) gjekk ned med 7 prosent.

- Fristillinga av statlege verksemder (Posten, NSB, Telenor) midt p� nittitalet har medf�rt ei liknande sentralisering av arbeidsplassar. Samla sett har talet p� �rsverk i denne delen av statleg sektor g�tt ned med 1000 �rsverk eller 4 prosent. rett etter fristillinga. Men i Osloregionen gjekk sysselsetjinga i desse verksemdene opp med 7 prosent, medan talet p� �rsverk i bygder og bygdebyar minska med heile 21 prosent.

Sp: For lokal velferd og ein desentralisert arbeidsmarknad

- Velfungerande arbeidsmarknader i distrikts-Noreg representerer eit bolverk mot sentralisering, og sikrar ei samfunns�konomisk fornuftig utvikling av landet. Basissysselsetjinga i periferien m� st�ttast gjennom ein aktiv statleg politikk for utflytting av arbeidsplassar fr� Osloregionen. Konkret tek Senterpartiet til orde for at 5000 statlege �rsverk skal flyttast til distrikts-Noreg over ein 5-�rsperiode, p�peika Haga.

Ein m�lretta n�ringspolitikk og Europas r�aste infrastruktur

- Men framtida m� ogs� skapast, ikkje berre vedtakast i Stortinget. Noreg m� utvikla Europas r�aste infrastruktur som grunnlag for privat n�ringsutvikling og arbeidsplassar i heile landet. Breiband i distrikta, full mobildekning, gode vegar, moderne transportkorridorar og gratis ferge i ein del av riksvegnettet er sentrale verkemidlar. I tillegg m� dei bedriftsretta verkemidlane i n�ringspolitikken vera offensive, m�lretta, treffsikre og langsiktige. Stabile rammevilk�r og ein stabil skattepolitikk er avgjerande for b�de nyskaping og utvikling av nye arbeidsplassar i eksisterande n�ringsliv, sa Senterpartileiaren.

- Senterpartiet g�r inn for � setja av 20 milliardar til regionale n�ringsfond og ei m�lretta satsing der Noreg har ressurs- og kunnskapsbaserte fortrinn. N�ringsn�ytraliteten skal erstattast av ein m�lretta n�ringspolitikk. Dette er ikkje ei hemmeleg Coca-Cola-oppskrift, men ein politikk for eit desentralisert Noreg der offentleg og privat sektor trekkjer i same lei, og genererer konkurransedyktige og meiningsfulle arbeidsplassar i heile landet, sa �slaug Haga.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data