This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

8. august 2003

Senterpartiet

Senterpartiets energipolitiske talskvinne Inger S. Enger utfordrer Steensn�s: Gj�r det enklere � bygge mikro- og minikraftverk!

N� m� energiministeren kjenne sin bes�kelsestid og s�rge for at de mange planene om nye sm�kraftverk blir realisert, sier Senterpartiets energipolitiske talskvinne Inger S. Enger. Energipotensialet for mikro-, mini- og sm�kraftverk er ansl�tt til � v�re et sted mellom 5 og 15 TWh, dvs et betydelig tilskudd til energiforsyningen. Str�m fra slike kraftverk er dessuten godtatt som "gr�nn energi" i Europa og interessen for � bygge nye sm�kraftverk er for tida stor.

I dag g�r utbygginga av mini- og mikrokraftverk for langsomt. Mange av de interesserte grunneierne mister motet i m�te med en kostbar og sv�rt omstendelig godkjenningsprosess. Regjeringspartiene ville ikke st�tte et konkret forslag om � forenkle regelverket da dette blei behandla i Stortinget i juni. Inger S. Enger utfordrer derfor olje- og energiminister Einar Steensn�s p� nytt:

1. Regjeringa m� allerede ved framlegging av statsbudsjettet til h�sten m� presentere konkrete forslag til forenklinger i regelverket for bygging av mikro- og minikraftverk. S�knadsprosedyrene m� forenkles og flere avgj�relser legges til lokale myndigheter.

2.Det m� utvikles regionale kompetansesentre for bygging av sm�kraftverk. Kompetansesentrene kan knyttes opp mot allerede eksisterende samarbeidsorganer (regionr�d). Disse skal drive kartlegging av utbyggingspotensialet i regionen og bist� utbyggere med faglig veiledning og finansiering.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data