This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

18.07.03

Stortingsrepresentant Eli Sollied �veraas (Sp)

Eit viktig steg i rett retning

Senterpartiet fikk i samband med behandlinga av revidert statsbudsjett gjennomslag for tilsegn om statsgaranti for bygginga av gassdrivne ferjer. Dette er eit viktig vedtak for den kriser�ka verftsindustrien langs kysten v�r. Bygging av fire nye gassdrivne ferjer er eit framtidsretta og milj�venleg tiltak, og samstundes tryggar vi arbeidsplassar og hindrar dermed at viktig kompetanse g�r tapt.

Senterpartiet har lenge vore talsmenn for ein meir aktiv n�ringspolitikk der vi utnyttar dei f�retrinn vi har i landet v�rt for � skape verdiar og arbeidsplassar. I s� m�te er bygging av gassdrivne ferjer eit viktig steg i rett retning. Ved dette vedtaket legg vi til rette for bruk av naturgass, ein stadig viktigare ressurs, og vi styrkar ein industri som er sv�rt viktig for oss nemlig verftsindustrien.

Vi vil likevel understreke at dette �leine ikkje er nok til � f� verftsindustrien p� fote att. For Senterpartiet er dette eit av fleire tiltak som har vore viktig � kjempe for i samband med revidert statsbudsjett. � sikre nettol�nnsordninga, utvide permitteringsreglane og � utvikle kompetanseutviklingsavtalar mellom stat, kommune og verft er andre tiltak Senterpartiet har kjempa for i det reviderte budsjettet.

No m� det bli slutt p� n�ringsn�ytraliteten regjeringspartia er s� opptekne av. Vi m� legge til rette for dei som ynskjer � starte ny verksemd, gjennom etablerar- og n�ringsfond. Vi treng meir pengar til forsking og utvikling og ein betre infrastruktur for det eksisterande n�ringslivet v�rt. No treng vi handlekraftige politikarar som har verkt�y i verkt�ykassa og vil ta heile landet v�rt i bruk, ikkje n�ringsministrar som er mest opptekne av at dei ikkje skal gjere nokon ting.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data