This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

09.07.03

Senterpartiet

Fiskeriministeren m� p� bana

- Oppdrettsn�ringa i Sogn og Fjordane slit, og det verkar ikkje som fiskeriministeren vil l�fte ein finger for � betre tilh�va for n�ringa. Det seier Erling Sande og Paul Jacob Helgesen, to av ungdomskandidatane til Senterpartiet ved haustens fylkestingsval.

Dei lave prisane oppdrettsn�ringa no opplever gjer at mange slit. F� oppdrettarar har f�tt bygd seg opp ein �konomi til � overleve slike kriser, og det er sp�dd at mange kjem til � g� konkurs i tida framover.

- Vi m� sikre at denne framtidsn�ringa kjem kystfolket til gode og at vi beheld lokalt eigarskap, seier Sande og Helgesen. Dersom ikkje forholda for n�ringa vert bedra, vil det kunne f�re til massekonkursar og at eigarskapet vert overteke av nokre f� internasjonale akt�rar. At bankane etter 1. juli f�r konsesjonane med i konkursbuet vil truleg f�re til ytterlegare konsentrasjon p� eigarsida. Dermed kan kystfolket komme til � miste kontrollen med ein av dei n�ringane som verkeleg har stort potensiale i framtida, seier dei to.

Det eksisterer for tida ei forventning i marknaden om framleis auka produksjon p� omr�det, dette er noko av grunnen til at det er vanskeleg � f� til eit varig prisl�ft p� omr�det.

- Fiskeriministeren m� no utsette tildelinga av dei 50 nye konsesjonane i n�ringa.

- Det b�r satsast p� forsking og utvikling saman med n�ringa, p� omr�der som produksjon, foredling og kvalitet slik at produkt fr� norsk havbruksn�ring beheld sin sterke posisjon i marknaden.

- Ein b�r samarbeide med n�ringa om reduksjon i forkvotane fr� 2004 for � f� redusert mengda som vert sendt ut p� marknaden.

- Rammevilk�ra til n�ringa m� betrast, til d�mes m� diverse gebyr tilpassast kostnadane byr�kratiet har i r�ynda.

Dette burde vere greie tiltak � setje i gong for � betre forholda for n�ringa, seier dei to ungdomskandidatane.

Senterpartiet har f�tt nok av regjeringa sin n�ringsn�ytralitet, no m� verdiskaping og arbeidsplassar vere v�r viktigaste fokus, avsluttar Sande og Helgesen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data