This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

08.07.03

Inger Enger, stortingsrepresentant Sp, leder i Senterkvinnene

Barn og unge - v�r viktigste ressurs!

Familien er viktig for barn og unges oppvekst. Samfunnet er i stadig forandring, og det er t�ffere og annerledes � v�re barn og foreldre n� enn det var for bare f� �r siden. Vi har et mer krevende arbeidsliv for foreldre. Mange foreldre har penger, men ikke tid. Mange mangler et nettverk rundt seg. Teknologien har invadert barnerommet, og stadig flere barn bruker mye tid foran skjermer. Mange har trodd at teknologien skulle l�se tidsklemma, men vi m� bare erkjenne f�lgende Teknologien gir flere muligheter, men den krever ogs� mer tid!

Senterpartiet mener begrepet tidspolitikk m� f� mer oppmerksomhet i norsk politikk.

En styrking av tidskontoordningene og omsorgsl�nnsordningene, er eksempler p� tiltak som kan hjelpe foreldrene med � ta tida tilbake!

Barnehageplass til en overkommelig pris, er viktig i en helhetlig familiepolitikk. Skal sm�barnsforeldre ha reell valgfrihet, er det helt avgj�rende. Fleksible barnehagetilbud vil komme familiene til gode. Senterpartiet var med p� og st�r bak barnehageforliket. For � n� full dekning er vi helt avhengig av at b�de kommunale og private barnehageeiere g�r i gang med � bygge nye plasser. Lavere foreldrebetaling er det offentliges ansvar. For Senterpartiet er det avgj�rende at reformen skal fullfinansieres av staten.

Unge mennesker er utsatt for sterke krav og press i et samfunn som i st�rre og st�rre grad dyrker det vellykkede. Kampen for � framst� som vellykka b�de i skole, karriere og ulike sosiale sammenhenger, er med p� � redusere livskvaliteten for mange. Det kan f�les tungt ikke � v�re den flinkeste, peneste og mest popul�re. Det m� v�re et alvorlig tankekors for oss alle at den vanligste d�ds�rsaken blant unge kvinner er spisevegring, og guttene kommer etter! Det burde v�re v�rt felles ansvar � dyrke mangfoldet og � bygge opp barns og unges sj�ltillit.

Dessverre er kommersialisering og reklame i stor grad med p� � snevre inn normalitetsbegrepet, og det er mindre rom for mangfold og individualitet.

I juni behandlet Stortinget meldingen om Barn- og unges oppvekstvilk�r. Der varsler regjeringen 168 tiltak rettet for barn og unge, gode og positive tiltak som fikk Stortingets st�tte. Det avgj�rende er om den samme regjeringen er villig til � f�lge opp med penger.

For Senterpartiet er det viktig � vri innsatsen over p� forebyggingstiltak framfor reparasjonstiltak. Det gir ofte liten politisk oppmerksomhet � satse p� forebygging og medieoppslag kommer n�r det blir vist handlekraft i form av reparasjon. Det er p� tide vi setter forebygging p� den politiske dagsorden og snur trenden. Det er ei god investering for framtida.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data