This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

07.07.03

Jorunn Ringstad (Sp)

Meir til eldreomsorg og skule

Senterpartiet er glade for at eit stortingsfleirtal fikk auka l�yvingane til kommunane med ca 5,5 milliardar kroner i samband med revidert statsbudsjett. Dette er 1,5 milliardar meir enn det regjeringa la opp til. Auken betyr meir pengar til mellom anna � gje god eldreomsorg og ein betre skule. For Senterpartiet har �konomien til kommunane lenge vore ei hjertesak.

Vi legg ikkje skjul p� at Senterpartiet hadde �nska meir til kommunane. - Vi hadde i utgangspunktet �nska ein auke p� 4 milliardar i forhold til regjeringa sitt opplegg. Dette er det kommunesektoren sj�lv seier dei treng for � kunne gje eit tilfredsstillande tilbod.

Regjeringspartia hadde i utgangspunktet sagt at det var nok med ein auke p� 4 milliardar og at det ville vere eit l�ft for kommune�konomien og det lokale sj�lvstyre. Dette er ein gedigen bl�ff, og � kaste bl�r i auga p� lokalpolitikarane. Vi veit at skatteinntektene er reduserte med 1 milliard, barnehageopplegget kostar 1 milliard meir enn det som er lagt inn og fleire eldre og elevar gjer at kommunane f�r 1,6 milliardar i auka utgifter. Toppfinansiering for ressurskrevjande brukarar kjem p� minimum 300 millionar ekstra. Dermed kan jo nokon kvar rekne ut kor mykje det vert att av det historiske l�ftet.

Med dei 1,5 milliardane ekstra har vi i alle fall sikra at kommunane f�r ein auke, og den kjem vel med for � skape meir omsorg for v�re gamle, og ein betre skule for borna v�re.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data