This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

25.06.03

Morten Lund (Sp)

�Positiv rentenedsettelse

- Det er positivt at Norges Bank atter en gang senker renten, denne gang med ett prosentpoeng, sier Morten Lund, finanspolitisk talsmann for Senterpartiet.

- Men vi m� ta innover oss at rentenedsettelsene f�rst og fremst er et plaster p� s�ret: Den h�ye renten gjennom fjor�ret har medf�rt at kronekursen holdt seg f�r h�yt, for lenge. Dette har medf�rt store problemer for industrien spesielt, og materialisert seg i form av nedlegging og utflagging av arbeidsplasser, stigende arbeidsledighet og rekordlav kapasitetsutnyttelse, sier Lund.

- Sentralbanksjefen har ensidig fors�kt � styre etter et inflasjonsm�l, dog uten � lykkes: Inflasjonen ligger i dag vesentlig under det niv�et Gjerdrem er forpliktet til � styre etter. Gjerdrem f�r prise seg lykkelig over at han ikke arbeider i Wellington. P� New Zealand mister sentralbanksjefen som kjent jobben dersom han bommer like grovt p� inflasjonsm�let som Gjerdrem har gjort, p�peker Lund.

- Nyorienteringen fra Norges Bank det siste halv�ret illustrerer at Gjerdrem ser ut til � bruke hvit stokk i ut�velsen av pengepolitikken, mens det ideelle hadde v�rt en r�d tr�d, dvs. en pengepolitikk som i st�rre grad hadde lagt forholdene til rette for stabil utvikling i produksjon og sysselsetting. Nettopp disse hensynene er derimot ogs� nedfelt i mandatet til Norges Bank, noe Gjerdrem tragisk nok glatt har neglisjert, slutter Lund.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data