This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

25.06.03

�slaug Haga, leder i Senterpartiet

H�yre m� tenke p� nytt om kommunessammensl�inger

Gevinsten ved sammensl�ing av grisgrendte kommuner forsvinner ved �kte transportkostnader, sl�s det fast i en ny rapport fra Vestlandsforskning. Rapporten p�peker at lengre avstander medf�rer s� store ekstra utgifter at sammensl�inger i mange kommuner vil v�re et nullsumspill. - Dette bekrefter at Senterpartiet har hatt rett i sine p�stander, sier �slaug Haga. - Store avstander og store enheter gir ikke n�dvendigvis innsparinger. Sm� enheter kan konkurrere b�de p� pris, kvalitet og ikke minst demokrati og folk flest sin mulighet til � �ve innflytelse.

Kommunalminister Solberg har anbefalt kommunesammensl�inger som medisin for trang �konomi i kommunene. - N� m� Kommunalministeren stanse r�kj�ret for � sl� sammen kommuner, sier �slaug Haga. - H�yres press p� kommunesammensl�inger er ideologisk fundert. �konomien har v�rt et vikarierende motiv, men n� kan de ikke lenger bruke dette argumentet like lettvint som de har gjort hittil.

Senterpartiets alternativ til kommunesammensl�inger er samarbeid p� tvers av kommunegrensene. Slik kan kommunene sikre tilgang p� n�dvendig kompetanse og sikre kvaliteten p� tjenestene sine. Senterpartiet sier et klart nei til tvangssammensl�inger av kommuner. Staten b�r heller stimulere til effektivt interkommunalt samarbeid.

Rapporten peker p� at store kommuner medf�rer at avstander til offentlige institusjoner �ker b�de for bruker og ansatte. Utgifter til tjenestreiser, skoleskyss og syketransport �ker. I tillegg kommer de �kte utgiftene for bedrifter og private husholdninger ved transport. Et eksempel som p�pekes av Vestlandsforskning er kommunene M�s�y og Nordkapp, der en sammensl�ing �ker de kommunale utgiftene med 25,8 millioner kroner.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data