This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

20.06.03

Eli Sollied �veraas, stortingsrepr. Sp

Barn og unge - v�r viktigste ressurs!

Senterpartiet vil understreke at familien har v�rt og vil fremdeles v�re, en viktig arena rundt oppveksten for barn og unge. Samfunnet er i stadig forandring med flere og flere utfordringer for barn og voksne, og det er ganske annerledes � v�re barn og foreldre n�, enn det var for bare f� �r siden. Vi har et mer krevende arbeidsliv for foreldre. Mange foreldre har penger, men ikke tid. Mange mangler et nettverk rundt seg. Teknologien har invadert barnerommet, og stadig flere barn bruker mer og mer tid fremfor diverse skjermer. Mange har nok blitt tidens fange og har trodd at teknologien skulle l�se tidsklemma. Men vi m� bare erkjenne f�lgende

Teknologien gir flere muligheter, men den krever ogs� mer tid!

Senterpartiet mener begrepet TIDSPOLITIKK m� f� mer oppmerksomhet i norsk politikk.

En styrking av tidskontoordningene og omsorgsl�nnsordningene, er eksempel p� tiltak som kan bidra til at foreldre kan f� hjelp i en "tidsklemt" hverdag for � kunne ta tiden tilbake!

Barnehageplass til alle som �nsker det til en overkommelig pris, er et viktig element i en helhetlig familiepolitikk. Skal sm�barnsforeldre ha reell valgfrihet, er dette helt avgj�rende. Fleksible barnehagetilbud tilpasset brukerne, vil komme familiene til gode. Et samlet Storting st�r bak BARNEHAGEFORLIKET!

Skal vi klare � realisere m�let om full behovsdekning, er vi helt avhengig av at b�de kommunale og private barnehageeiere g�r i gang med utbygging av nye plasser. Lavere foreldrebetaling er det offentliges ansvar, og for Sp var det helt avgj�rende under forhandlingene at denne store reformen skal fullfinansieres med statlige midler.

Barn og unge kan med trygghet karakteriseres som v�r viktigste ressurs. Investeringer til beste for barn og unge, er investeringer for framtiden.

Eg vil peke spesielt p� ett omr�de som gir grunn til bekymring for barns sikkerhet, nemlig det som skal v�re den trygge skoleveien.

Det er forstemmende at mangel p� penger setter grenser for � sikre skoleveien for mange skolebarn. Arbeidsledigheten er h�y og voksende, mange anleggsmaskiner st�r, mens hundrevis av samfunnsnyttige oppgaver st�r i k� for � bli l�st. Det er uforst�ende at vi har r�d til � betale arbeidsledighetspenger, mens vi mangler penger til � sikre skoleveien til barna v�re.

Unge mennesker er utsatt for sterke krav og systempress i et samfunn som dyrker de vellykkede. Den eksplosive �kningen i utbrenthet blant unge, er en varsellampe!

Kampen for � fremst� som vellykkede b�de i skole og karriere, sosialt og p� hjemmefronten, kan nok redusere livskvaliteten for mange. Mange av tidens krav setter urealistiske og skadelige krav til f.eks utseende. Det er et tankekors at den vanligste d�ds�rsaken blant unge kvinner, er p� grunn av spisevegring.

Kommersialisering og reklame er med p� � snevre inn normalitetsbegrepet, og det er mindre rom for mangfald og individualitet.

Mandag 16.juni debatterte Stortinget stortingsmeldingen om Barn- og unges oppveksvilk�r. I meldingen varsler regjeringen 168 tiltak rettet mot barn og unge, gode og positive tiltak som fikk Stortingets st�tte. Det avgj�rende er om den samme regjeringen er villig til � f�lge opp tiltakene med konkrete forslag til bevilgninger.

For Sp er det viktig � f� fokus p� forebyggingstiltak fremfor reparasjonstiltak. Det gir dessverre liten politisk oppmerksomhet � satse p� forebygging - medieoppslagene kommer n�r det blir vist handlekratft i form av reparasjon. Skal vi klare � sette forebygging p� den politiske dagsorden, m� vi snu tunge trender. Dette vil Sp arbeide for!

Resultatet vil bli en god investering for fremtiden!

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data