This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

17.06.03

Jorunn Ringstad, stortingsrepresentant for Sp

F�r vi islandske tilstandar i norsk fiskerin�ring?

Saman med FrP har regjeringspartia med nokre sm� justeringar sikra fleirtal for regjeringa sitt forslag til strukturendringar i fiskerin�ringa. Fleirtalet privatiserar no fiskeressursane gjennom omsetjelege kvotar som kj�parane kan eige til "evig tid". Omsetjelege kvotar vil gi oss f�rre, st�rre og meir effektive fart�y. Dette vil f� konsekvensar b�de for landingsm�nster, fiskeindustri og busetjingsm�nster langs kysten, utan at fleirtalet vil ta seg tid til � utgreie verknadene av dei tiltaka dei set i verk. I debatten om denne saka streka representantane b�de fr� Frp og regjeringspartia under at vedtaket om strukturmeldinga var eit viktig steg i rett retning. Debatten om strukturmeldinga ga og signal om at enkelte parti vil g� lenger. Lodve Solholm fr� Frp sa for eksempel rett ut at strukturmeldinga ikkje g�r langt nok. Han sa bl.a. at Frp ikkje ynskjer kvotetak, men derimot ordningar, som med visse justeringar, sender ressursane ut p� den opne marknaden.

Senterpartiet meiner at situasjonen i fiskerin�ringa tilseier at det m� setjast i verk tiltak for � betre b�de l�nsemd og rekruttering. Men Senterpartiet meiner dette kan gjerast betre ved andre verkemiddel enn dei fleirtalet no g�r inn for, blant anna gjennom regionale kvotebankar, frivillige ordningar der tr�larkvotar kan kj�past opp og overf�rast til kystfl�ten, og gjennom frivillige kondemneringsordningar der frigitte kvotar kan fordelast p� alle fart�y innanfor dei ulike lengdegruppene. Senterpartiet meiner det er viktig � l�re av den utviklinga som har vore p� Island etter at dei for n�rare 20 �r sidan innf�rde omsetjelege kvotar, eller dei erfaringane som er gjort innanfor andre fart�ygrupper der det med vekslande hell har vore gjennomf�rt tilsvarande strukturordningar.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data