This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

11.06.03

Odd Roger Enoksen (Sp)

Islandske tilstander i norsk fiskerin�ring?

Regjeringspartiene har med noen sm� justeringer sikret flertall for regjeringens forslag til strukturendringer i fiskerin�ringa sammen med Fremskrittspartiet. Flertallet privatiserer n� fiskeressursene gjennom omsettelige kvoter som kj�per kan beholde til "evig tid". Omsettelige kvoter vil gi oss f�rre, st�rre og mer effektive fart�y. Dette vil f� konsekvenser b�de for landingsm�nster, fiskeindustri og bosettingsm�nster langs kysten, uten at flertallet vil ta seg tid til � utrede virkningene av de tiltak de iverksetter.

"Situasjonen i fiskerin�ringa tilsier at det m� iverksettes tiltak for � bedre b�de l�nnsomhet og rekruttering. Senterpartiet mener dette bedre kan gjennomf�res gjennom andre virkemidler enn de flertallet n� g�r inn for, blant annet gjennom regionale kvotebanker, frivillige ordninger der tr�lerkvoter kan kj�pes opp og overf�res kystfl�ten, og gjennom frivillige kondemneringsordninger der frigitte kvoter fordeles p� alle fart�y innafor de ulike lengdegrupper", sier Senterpartiets n�ringspolitiske talsmann Odd Roger Enoksen i en kommentar til innstillinga fra N�ringskomiteen p� Stortinget, og sier videre "Flertallet ser ikke ut til � ta notis verken av den utvikling man har hatt p� Island siden man for n�rmere 20 �r siden innf�rte omsettelige kvoter, eller de erfaringer man har innafor andre fart�ygrupper der man med vekslende hell har gjennomf�rt tilsvarende strukturordninger".

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data