This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Stortinget 3. juni 2003

Privat forslag fra stortingsrepresentantene Rune J.Skj�laaen, Jorunn Ringstad og Hans Seierstad

Sp vil gi l�rlinger gratis skyss og rett til � organisere seg

I motsetning til elever i allmennfagligstudieretning, skifter elever i yrkesfaglige studieretninger status halvveisi sin utdannelse n�r de begynner som l�rlinger. Som l�rlinger har de ikkelenger samme rettigheter mht. skyss, medbestemmelse og organisering som detelever har etter oppl�ringsloven.

- Dette er en urettferdig behandling av overhalvparten av de som i dag �nsker videreg�ende oppl�ring, sier de trestortingsrepresentantene fra Senterpartiet som i dag leverte inn et privatforslag i Stortinget med konkrete tiltak for � styrke l�rlingenesrettigheter.

Senterpartiet �nsker blant annet � endreoppl�ringsloven slik at l�rlinger gis rett til gratis skyss. - Selv oml�rlinger mottar en viss �konomisk kompensasjon mens de er i l�re, er dettedirekte knyttet til den faktiske verdiskapningen som l�rlingene bidrar med ibedriften, og ikke til oppl�ringsdelen av l�retida.

- Senterpartiet �nsker en prinsipiell likebehandlingav all ungdom i videreg�ende oppl�ring.

Et annet viktig element i forslaget er lovfesting avl�rlingenes rett til � organiseres seg i egen sammenslutning. I henhold tilOppl�ringsloven, har elever i videreg�ende skole en lovfestet rett til �etablere elevr�d og benytte skoletida til dette arbeidet. Mange l�rlingergir uttrykk for at de ogs� har behov for forum der en kan ta opp problemerog fremme krav. I en l�rebedrift er l�rlingene i mindretall og ofte alene om� v�re under oppl�ring. - Dette er en selvf�lgelig demokratisk rettighet somb�r lovfestes og et viktig til tiltak for � bedre trivsel og kvaliteten il�retida.

Selv om de fleste l�rlinger f�r en tilfredsstillendeoppf�lging i tr�d med fagplanene, er det dessverre eksempler p� l�rlingersom f�r mangelfull og direkte feil informasjon om sentrale deler avoppl�ringen.

- Derfor foresl�r Senterpartiet at det iverksettesen bedre oppl�ring og kvalitetssikring av de som skal v�reinstrukt�rer/veiledere og faglige veiledere for den enkelte l�rling. Detsamme gjelder behovet for kvalitetssikring av den enkelte l�rebedrift.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data