This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Oslo, 02.06.03

Pressemelding fra Senterpartiet

Regjeringen tegner Norgeskartet p� nytt

- Regjeringens prosjekt er � tegne Norgeskartet p� nytt, sier Senterpartiets Magnhild Meltveit Kleppa. - Strukturendringene som n� skjer i kommune-Norge er en stille, men dramatisk omlegging. Regjeringen burde v�re �rlig nok til � si h�yt hva dette dreier seg om, nemlig et gigantisk forandringsprosjekt for Norge med sentralisering, d�rligere velferd og byr�kratisering som f�lge.

En annen utvikling basert p� desentralisering og folkestyre er mulig. Dette forutsetter vilje og kreativitet til � satse p� kommunene

Tre�rig �konomisk opptrappingsplan

Senterpartiet mener det m� tilf�res 3 milliarder kroner �rlig i tre �r, utover Regjeringens opplegg. I tillegg vil vi styrke kommune�konomien for 2004 med ytterligere 1 milliard kroner.

Gjeldssanering for kommunene kan i tillegg v�re ett element for � bringe kommune�konomien i balanse.

En offensiv for interkommunalt samarbeid

Senterpartiet vil foresl� en nasjonal plan for interkommunalt samarbeid, med forslag til modeller som kommunene kan tilpasse lokalt.

Staten m� bidra med tilskuddsordninger for � fremme interkommunalt samarbeid.

Senterpartiet vil foresl� en nasjonal offensiv for IKT-basert tjenesteutvikling.

Toppfinansiering av ressurskrevende brukere

Staten skal dekke 100% av kostnadene ved ressurskrevende brukere utover ca. 600.000 kroner.

Psykiatriplanen styrkes

- Ny delkostnad for rus og psykiatri

N�kkelen for fordeling av midler m� endres slik at alle kommuner med store rusproblemer tilgodesees, ikke kun de fire st�rste byene.

- Skattesvikt dekkes opp

Skattesvikten som kommuner og fylkeskommuner opplever m� dekkes opp i revidert nasjonalbudsjett.

- Forhandlingsrett mellom staten og kommunene

En forpliktende konsultasjonsordning vil gj�re ansvarsfordelingen klarere og gi kommunene st�rre makt

- Lokal beskatningsrett

Kommunene skal kunne bestemme sitt lokale skatte�re innenfor en nasjonalt fastsatt maksimalgrense. Dette skal komme i stedet for kommunal eiendomsskatt.

Vedlegg {{under}} Notat om Senterpartiets forslag

Senterpartiets forslag til �konomiske rammer for kommuner og fylkeskommuner 2004

Tre�rig �konomisk opptrappingsplan

Senterpartiet foresl�r � tilf�re 3 milliarder kroner �rlig i 3 �r (ut over Regjeringens opplegg). Nye statlige reformer og p�legg skal dessuten ha en avklart finansiering b�de i forhold til investeringer og �kte driftsutgifter.

For 2004 vil Senterpartiet tilf�re ytterligere en milliard kroner bl.a. for � styrke finansieringen av psykiatriplanen og gi en bedre toppfinansiering av ressurskrevende brukere.

Gjeldssanering kan i tillegg v�re et grep for � rette opp kommunesektorens �konomiske situasjon.

Toppfinansiering av ressurskrevende brukere

Senterpartiet foresl�r at staten skal dekke 100 % av kostnadene ut over ca. 600.000 kroner. Senterpartiet avviser Regjeringens forslag fordi innslagspunktet er for h�yt og kostnadsdekkingen for lav.

En offensiv for interkommunalt samarbeid

Senterpartiet �nsker en offensiv satsing p� interkommunale samarbeidsl�sninger og vil fremme f�lgende forslag:

Forenkling av regelverk og rapportering

Senterpartiet im�teser resultatene av gjennomgang av sentrale deler av lov- og regelverk som regulerer kommunesektoren. Vi st�tter arbeidet for � frigj�re ressurser som i dag brukes p� un�dig byr�krati til andre oppgaver.

Ny delkostnad for rus og psykiatri

Regjeringens forslag til ny kostnadsn�kkel er i hovedsak rettet inn mot de fire st�rste byene. Mindre kommuner med store rusproblemer, for eksempel Verdal og Haugesund, taper p� omleggingen. Senterpartiet �nsker en annen sammensetning av n�kkelen som styrker alle kommuner med store utgifter knyttet til rus og psykiatri.

Skattesvikt dekkes opp

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett foresl�r Senterpartiet � dekke opp skattesvikten p� 1,3 milliarder kroner som kommuner og fylkeskommuner har i �r.

Andre forslag som Senterpartiet vil fremme:

Forpliktende konsultasjonsordning

Konsultasjonsordingen mellom staten og kommunesektoren gj�res mer forpliktende. Gjennom � innf�re reell forhandlingsrett mellom staten og kommunene vil vi f� en bedre ansvarsavklaring.

Lokal beskatningsrett

Kommunene skal selv bestemme sitt lokale skatt�re innenfor en nasjonalt fastsatt maksimalgrense. Lokal beskatningsrett m� komme som erstatning for dagens ordning med kommunal eiendomsskatt.

La kommunene beholde mer av de totale skatteinntektene

Senterpartiet vil be om en utredning der kommunene kan f� beholde mer av de totale skatteinntektene. Dersom kommunene f�r beholde 0,5 % mer av skatteinntektene, vil dette utgj�re 2,5 milliarder kroner i �kte inntekter.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data