This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Oslo, 26.05.03

Pressemelding fra �slaug Haga, leder i Senterpartiet

Forlanger garantier om lokalsykehusene fra Helseministeren

Nedleggelse av lokalsykehus, fjerning av akuttberedskap og f�deavdelinger, skaper stor utrygghet blant folk landet over.

Etter at Staten overtok driften av sykehusene, kan dette skje uten at politikerne stilles til ansvar. - Dette var n�yaktig hva vi fryktet da sykehusreformen ble vedtatt, sier �slaug Haga. - N� m� Helseminister H�ybr�then ta folks uro p� alvor og stoppe raseringen av lokalsykehusene, sier hun.

Senterpartiet fremmet nylig et forslag i Stortinget om at st�rre endringer i struktur, lokalisering og kapasitetsniv� n�r det gjelder spesialisthelsetjenestene, og som ber�rer pasientene bl.a. i forhold til den akuttmedisinske beredskapen, psykiatrien, f�dselsomsorgen og ambulansetjenesten, m�tte bli forelagt Stortinget til behandling. Dette forslaget fra Senterpartiet st�ttes bare av SV, mens Arbeiderpartiet, FrP og regjeringspartiene mener det er tilstrekkelig at Helseministeren informerer Stortinget om struktursaker.

Sykehusnedleggelser og sentralisering av tjenestene skjer i stadig h�yere tempo. Over hele landet mobiliserer folk til kamp for tryggheten i sitt lokale helsetilbud. Hele 35.500 mennesker har demonstret og 133.500 har skrevet under protestlister mot nedleggelser. Det foretas ingen konsekvensutredninger i forkant av hva en nedleggelse vil bety for lokalsamfunnene. Kun �konomiske og sykehusfaglige argumenter legges til grunn.

- Mener Helseministeren at denne utviklingen kan forsvares? sp�r Haga. - For mange innbyggere i distriktene gir nedleggelsene avstander som tilsvarer om Oslo-folk skulle hatt akuttberedskapen sin p� Lillehammer eller i Telemark. Det er helt uakseptabelt at nedbyggingen av helse-Norge fortsetter uten at politikerne f�r si sitt, understreker hun.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data