This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

23.5.2003

Senterpartiet

Morten Lund

Sp�rsm�l til Kulturministeren: NORSK KULTURR�D TIL TR�NDELAG OG ANDRE REGIONER?

Morten Lund har i dag stilt f�lgende skriftlige sp�rsm�l til kulturministeren

"Hvordan vil statsr�den f�lge opp at Regjeringens m�l om desentralisering av ansvar og arbeidsplasser blir fulgt opp innen kulturomr�det, og hva er synet p� utspillet fra Trondheimskunstnerne om at Norsk Kulturr�d b�r regionaliseres?"

Bakgrunnen for sp�rsm�let er at Regjeringen p� en del omr�der, bl.a. n�r det gjelder statlige tilsyn, viser vilje til desentralisering av statlige arbeidsplasser. P� andre omr�der er det vanskelig � se at Regjeringen oppfyller sine intensjoner. Blant annet gjelder dette p� kultursektoren som fortsatt er sterkt preget av sentralisert ansvarfor og byr�kratisk detaljstyring av virkemidlene.

Store deler av Trondheims kulturliv har v�rt med og dannet "Kulturfront 2003" bl.a. for � fokusere p� de problemer statens detaljstyring av det regionale kulturlivet medf�rer, og stiller sp�rsm�l om ikke Norsk Kulturr�d b�r regionaliseres.

Senterpartiet st�tter et slikt initiativ og tanken som ligger bak. Det er viktig for lokal aktivitet og for folkestyret at graden av detaljstyring fra sentralt hold blir redusert. I tillegg er det viktig � �ke presset p� utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo. Det finnes mange tusen arbeidsplasser som kan flyttes ut. Det vil bidra til mindre press i Oslo-omr�det og bidra til at flyttestr�mmen og sentraliseringen kan stoppes. Store ressurser kan spares ved en mer balansert utvikling og ved � utnytte den infrastruktur som er bygget opp i hele landet.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data