This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

22.5.2003

Sp

Morten Lund

Senterpartiforslag i Revidert nasjonalbudsjett: NY L�NEORDNING FOR VEDLIKEHOLD AV KIRKEBYGG

Senterpartiet vil foresl� opprettelse av en ny l�neordning for � stille midler til disposisjon for vedlikehold av kirkebygg. Ved behandling av Revidert masjonalbudsjett foresl�s 500 millioner kroner til dette form�l. Ordningen vil v�re tilsvarende l�neordningen for vedlikehold av skoler som gir rentefrie l�n til kommunene.

Senterpartiet vil ogs� foresl� � �ke fondskapitalen i Norsk Kulturminnefond med 200 mill. kr. slik at fondet kan gi bidrag til � ta vare p� noen flere av de sv�rt mange kulturminner som er viktige for oss.

Det er kommunene som har ansvaret for vedlikehold av de aller fleste av de om lag 1700 kirkebygg. P� grunn av stram �konomi har mange m�ttet nedprioritere vedlikehold av kirkene. Kirkens arbeidsgiverforening har i en unders�kelse funnet at 73% av kommunene har sett seg n�dt til � redusere vedlikeholdet av kirkene. If�lge Fortidsminneforeningen har Riksantikvaren ansl�tt at etterslep i vedlikehold ved de 960 vernede eller verneverdige kirkene vil v�re dr�yt 2 milliarder kroner. De samlede anslag for alle kirker varierer mye. NRK kulturnytt har referert et anslag p� mellom 8 og 10 milliarder til vedlikehold og rehabiliteing.

-Senterpartiet mener det er uverdig at disse viktige kulturminnene ikke kan holdes i stand i ei tid da nasjonen har stor kapital-rikdom samtidig som det er stor arbeidsledighet. Vi h�per derfor det kan bli enighet i Stortinget om en ordning som kan hindre at store verdier blir �delagt, sier Morten Lund som er Senterpartiets finanspolitisk talsmann.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data