This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

23. mai 2003

SP

Sp-nestleiar Liv Signe Navarsete

- Senterpartiet vil ha 20 milliardar til regionale fond

- Senterpartiet meiner Noreg treng ein nasjonal strategi der ein systematisk legg til rette for � vidareutvikle n�ringslivet i heile landet med utgangspunkt i naturressursar, kapitalstyrke og kunnskap. Dette medf�rer at prinsippet om n�ringsn�ytralitet m� vike til fordel for satsing p� klart definerte omr�der. N�ringar som det b�r satsast spesielt p� er for eksempel marine n�ringar, skipsfart, verftsindustri, energi, olje og gass, reiseliv, matproduksjon, treforedling og IKT. Dette sa nestleiar i Senterpartiet Liv Signe Navarsete i Asker 23. mai d� ho p� ein verdiskapingskonferanse i dag presenterte partiets n�ringspolitiske verkt�ykasse.

Navarsete streka under at tilgong p� risikokapital er heilt avgjerande for � f� etablert nye arbeidsplassar. Ogs� styrking av eigenkapitalen i eksisterande verksemder trengst for � hindre nedlegging og utflytting. I f�lgje Econ Senter for �konomisk analyse treng Noreg 200 000 nye verksemder dei neste 20 �ra for � oppretthalde sysselsetjing, verdiskaping og velferd. - Eit av dei viktigaste reiskapane i Senterpartiet si n�ringspolitiske verkt�ykasse er difor � setje av 20 milliardar i kapitalbase til regionale n�ringsfond. Fonda skal verke i eit samvirke mellom private investorar og offentleg kapital, sa Navarsete, som har leia arbeidet med Senterpartiets verdiskapingsmanifest.

- God infrastruktur er ein f�resetnad for arbeidsplassar og utvikling i heile landet. Avstandskostnader gir bedrifter lokalisert langt fr� marknaden d�rlegare konkurransevilk�r.

Senterpartiet vil difor framskunde dei mange vegprosjekta som st�r p� venteliste og ta igjen etterslepet p� vedlikehald og rassikring. Senterpartiet var alt i 1997 p� bana med krav om statleg medfinansiering til utbygging av breiband i heile landet. I dag ser vi at marknaden framleis ikkje greier oppg�va. Difor st�r vi fast p� forslaget om eit breibandsfond som kan medverke til � gjere breibandsteknologi tilgjengeleg i alle deler av landet, sa Navarsete.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data