This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

22.5.2003

Sp

Liv Signe Navarsete, leder Senterpartiets verdiskapingsutval.

Men verkt�ykassa er ikkje tom, n�ringsminister!

N�ringsutvikling og auka verdiskaping er naudsynt for � oppretthalde og vidareutvikle velferdssamfunnet. Noreg har framleis, i motsetnad til v�re naboland, eit aktivt n�ringsliv og busetnad i alle deler av landet. Ei aktiv satsing p� utvalde n�ringar der landet har naturgitte ressursar for verdiskaping og industriutvikling, har vore grunnlaget for denne utviklinga.

I dag er den r�dane sosial�konomiske l�re i Regjeringa n�ringsn�ytralitet. Det vil seie same vilk�r for alle n�ringar, enten ein driv kiosk p� kaia eller internasjonalt eksportretta verksemd. Resultatet ser me i form av stadige nedleggingar og utflagging av bedrifter.

N�ringsn�ytralitet er politikk tilpassa nasjonar med ein sv�rt variert industristruktur og utan dominans fr� ein enkelt sektor. I Noreg er tilh�va annleis med ein dominerande oljesektor. Den n�ringsn�ytrale politikken f�rer til n�ringspassivitet, industrinedlegging og arbeidsl�yse. Det handlar ikkje lenger om enkelte bransjar, men heile industriproduksjonen og heile n�ringar. I denne situasjonen st�r n�ringsministeren fram og hevdar at han ikkje har tiltak � setje inn � verkt�ykassa er tom!

Nasjonal n�ringsstrategi

Noreg treng ein nasjonal strategi der ein systematisk legg til rette for � vidareutvikle n�ringslivet i heile landet med utgangspunkt i naturressursar, kapitalstyrke og kunnskap. Dette medf�rer at prinsippet om n�ringsn�ytralitet m� vike til fordel for satsing p� klart definerte omr�der, som for eksempel marine n�ringar, skipsfart, verftsindustri, energi, olje og gass, reiseliv, matproduksjon, treforedling og IKT.

Fundamentet for ein framtidsretta politikk er � utnytte v�re nasjonale konkurransefordeler i den internasjonale marknads�konomien og slik sikre nasjonal kontroll over naturressursar og n�kkelsektorar. Bioenergi er eit d�me p� eit slikt vekstomr�de i framtida. Det ligg eit stort potensiale i norske skogar i produksjon av rein energi, men framleis st�r mykje utviklingsarbeid att. Senterpartiet vil setje i verk eit landsdekkande program for produksjon av varme basert p� biobrensel gjennom ENOVA og SND. Norsk landbruk m� ta grep om muligheita til � vere den sentrale leverand�ren av bioenergi gjennom � sikre eigarskap til heile verdikjeda.

Tilgang p� risikokapital er avgjerande for � f� etablert nye arbeidsplassar. Ogs� styrking av eigenkapitalen i eksisterande verksemder trengst for � hindre nedlegging og utflytting. I f�lgje Econ Senter for �konomisk analyse treng Noreg 200 000 nye verksemder dei neste 20 �ra for � oppretthalde sysselsetjing, verdiskaping og velferd. Eit av dei viktigaste reiskapane i Senterpartiet si n�ringspolitiske verkt�ykasse er difor � setje av 20 milliardar i kapitalbase til regionale n�ringsfond. Fonda skal verke i eit samvirke mellom private investorar og offentleg kapital. SND vil f� ansvar for forvaltinga saman med fylkeskommunane.

Skal fonda aktivt medverke til at nye arbeidsplassar vert skapt, m� styret ha lokalkunnskap og god nok innsikt til � gjere dei rette vurderingane. I fleire fylke er til d�mes det eksisterande s�kornfondet n�rast fr�verande. Ikkje p� grunn av manglande prosjekt, men truleg av di avstanden fr� administrasjon og styre til dei som s�ker f�rer til for liten lokalkunnskap og innsikt, og dermed til sviktande tillit til prosjekta. Krava til kapitalavkastning kan ikkje setjast h�gare enn at s�kornfonda er reell risikokapital, og syter for samspel med risikovilleg eigenkapital. S�kornfonda viser elles gode resultat der dei vert nytta og m� utviklast vidare.

Regional nyskaping

N�r lokale n�ringsstrategiar skal setjast ut i livet er det ikkje nok med ord. D� trengs verkt�y for at kommunen/fylkeskommunen skal kunne delta som reell medspelar for utvikling. Kommunale n�ringsfond har vore ein slik reiskap som Regjeringa stegvis har teke bort. Praktisk erfaring syner at grunnlaget for auka vekst og verdiskaping er best n�r politikk og marknad dreg i same retning. Senterpartiet vil og foresl� at kommunale/interkommunal n�ringsfond vert ei av kompensasjonsordningane i h�ve bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift.

SND er ein viktig partner i regional nyskapingspolitikk. Ramma m� aukast til 2001-niv�, dvs. med om lag 1 mrd. kroner. S� mykje har Regjeringa redusert SND med, st�tta av FrP.

Senterpartiet vil bygge landet

Senterpartiet sitt politiske fundament er tufta p� � ta heile landet i bruk. Mange av dei kjerneverdiane og politiske m�la det har vore brei semje om vert no utfordra av sterke marknadskrefter og kortsiktige val i politikken. Senterpartiet inviterer til samarbeid om dei lange linjene i n�ringspolitikken med utgangspunkt i at vi som eit rikt land har handlefridom og slik kan velje dei verkemidla som fremjar utviklinga av det Noreg vi vil ha.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data