This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Stortinget 14. mai 2003

Eli Sollied �veraas (Sp) med sp�rsm�l i dagens sp�rretimen

Lite offensiv statsr�d Brende om kulturminnevernet

- Det er en skam � se hvilken forfatning mange av landets kulturminner er i. Her trengs det et formidabelt �konomisk l�ft, sier Eli Sollied �veraas (Sp) som i dagens sp�rretime utfordret statsr�d Brende p� Regjeringens ambisjoner n�r det gjelder kulturminnevernet og hvilke virkemidler en fra Regjeringens side er villige til � stille til r�dighet innen dette viktige feltet.

- Det er et paradoks at myndighetene indirekte bidrar til at fredede bygninger raser ned p� grunn av manglende vedlikehold fordi eierne ikke har �konomi til � ivareta dem og at staten ikke oppfyller sitt ansvar, sier Sollied �veraas.

- Opprettelsen av kulturminnefondet m� ikke bli en sovepute for Regjeringen, sier Sollied �veraas, i en kommentar til statsr�d Brende som i sitt svar henviste til opprettelsen av kulturminnefondet.

- Avkastningen p� fondet er i �r kun 6,5 mill. kr. og im�tekommer p� langt n�r det behovet som er innen sektoren, sier Sollied �veraas som mener grunnkapitalen b�r �kes slik at den �rlige gir en avkastning p� minst 100 millioner kroner.

- Det er prinsipielt feil at myndighetene p� den enes sida p�legger eiere � vedlikeholde fredede og bevaringsverdige kulturminner, uten at staten bidrar �konomisk slik at p�leggene kan realiseres, sier Sollied �veraas og viser til at det i Norge er ca. 5000 fredede bygg og i tillegg et stort antall i kategorien bevaringsverdige.

- Det er en skam dersom myndighetene ikke ivaretar det som m� v�re en nasjonal oppgave, men fortsetter � skyve regninga over p� private eiere, sier Sollied �veraas.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data