This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

14.05.03

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Positivt av Regjeringa, men er det vilje til � fylgja opp ?

Regjeringa sine tankar om � gje kommunane ein friare �konomisk kvardag, ved � redusere dei �yremarka tilskota er gode nyhende, seier Senterpartiets Magnhild Meltveit Kleppa, leiar i kommunalkomiteen.

Utfordringa blir no � lyfta inntektene til kommunane slik at dei er i stand til � l�ysa oppg�vene sine. Her har Regjeringa ikkje vist vilje til � fylgja opp, seier Kleppa.

For Senterpartiet har lokal handlefridom vore ei kampsak. Det er i den einskilde kommunen vi finn den beste kompetansen i forhold til � gje innbyggjarane eit tilpassa tilbod. Eit for rigid regelverk har i mange h�ve tvinga kommunane til investeringar det strengt tatt ikkje har vore behov for, seier Kleppa.

Forutsetninga for at dette no skal lykkast er at kommune�konomien vert styrka. Hovudproblemet i dag er at kommunene har for lite pengar, og m� kutta i viktige velferdstilbod. Her stolar eg ikkje p� Regjeringa. P� det omr�det har dei svikta totalt s� langt, avslutter Kleppa.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data