This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

09.05.03

Magnhild Meltveit Kleppa

Storbymeldingen m� bidra til � styrke kommunesektoren

Storbymeldinga l�ser dessverre ikke de hovedutfordringer kommunesektoren st�r overfor.

De totale rammene til kommunesektoren m� �kes. Senterpartiet vil advare sterkt mot en dreining i politikken hvor by og distrikter settes opp mot hverandre. Folk er avhengig av gode velferdstilbud, uansett hvor i landet de bor. D�rlig kommune�konomi og kutt i velferden rammer hele landet. Vi m� unng� en politikk som setter kommuner opp mot hverandre i kampen for ressursene, sier Senterpartiets Magnhild Meltveit Kleppa, leder i Stortingets kommunalkomite.

Pressomr�denes spesielle problemer har Senterpartiet v�rt opptatt av lenge. Dette var en viktig del av utjamningsmeldinga, som Sentrumsregjeringa la fram, sier Kleppa.

Det beste handslaget til en bedre bypolitikk vil v�re en aktiv kamp mot fattigdom og sosiale forskjeller. Storbyene har store sosiale problemer. Den relative fattigdommen er h�y, og mange sliter med h�ye bo- og levekostnader. P� dette omr�det varsler dessverre Regjeringen ingen nye grep, fortsetter Kleppa.

Storbyene er viktige i regionalpolitikken. Det er bra at meldinga varsler �kt fokus p� byenes rolle som motorer i den regionale utviklingen. I mange sammenhenger har byene v�rt en hemsko for regional utvikling. Ny politikk p� dette omr�det m� bidra til � styrke helhetstenkningen i regionen/fylket, hvor de store og de sm� kommunene, utkant og sentrum, l�ser oppgavene sammen og tar hensyn til helheten i regionen/fylket, avslutter Kleppa.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data