This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

08.05.03

Rune J. Skj�laaen (Sp)

Reiser interpellasjonsdebatt i Stortinget: Sp krever fokus p� f�delte skoler

- Til tross for lokalbefolkningens �nske om � bevare grendeskolene har det foreg�tt en dramatisk sentralisering av grunnskolene gjennom de siste 16 �rene, sier Rune J. Skj�laaen som denne uka leverte inn en interpellasjon i Stortinget med denne problemstillingen.

Et inntektssystem som gj�r skolenedleggelser til kommunens eneste styringsvariabel tvinger �rlig fram nedlegging av et stort antall grendeskoler. Fordi utgiftene til drift av f�delte skoler er h�yere enn i de ordin�rt delte skolene, er det disse skolene som nedlegges n�r budsjettene skal salderes.

- Nyere rapporter p�peker imidlertid at det ikke finnes faglig-pedagogiske begrunnelser til st�tte for nedlegging av f�delte skoler. Tvert i mot er det konstatert flere pedagogiske fordeler med aldersblanding, sier Skj�laaen og viser til at mange ordin�re skoler praktiserer alderblanda grupper i enkelte fag.

- Senterpartiet mener n�rskolens betydning i lokalsamfunnet ikke lar seg tallfeste i kroner og �re, sier Skj�laaen. - Dagens utvikling gj�r det n�dvendig for Stortinget � debattere disse sp�rsm�lene som opptar og ber�rer s� mange barn og lokalsamfunn. Senterpartiet vil utfordre statsr�d Clemet til � diskutere tiltak som kan redusere kostnadsulempene ved de f�delte skolene og foresl�r blant annet at det settes i gang et nasjonalt utviklingsprogram for f�delte skoler.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data