This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

5.5.2003

Sp

Morten Lund

Senterpartiet vil ikke gamble bort oljeformuen: PETROLEUMSFONDETS MIDLER M� SIKRES BEDRE

Senterpartiet foresl�r i et privat forslag at andelen av nytilf�rt kapital som investeres i aksjer

ikke skal overstige 25%, og at det i perioder kan investeres kun i obligasjoner som har vist seg � gi en stabil avkastning. Forslaget omfatter ogs� kapitalen i Norges Banks valutareserver.

Statens Petroleumsfond har siden 1998 plassert 40% av sin kapital i aksjer i utlandet. Siden �r 2000 har avkastningen av aksjene v�rt negativ - i 2002 minus 24.4%. Obligasjonene ga i 2002 en positiv avkastning p� 9.9%. Korrigert for den sterke kronekursen var Petroleumsfondets tap i 2002 p� 28.4 milliarder kroner. Til sammenligning var innbetalt rente til Husbanken og L�nekassa 13 milliarder.

I Revidert Nasjonalbudsjett i mai 2002 ble Petroleumsfondet kapital ved �rets slutt ansl�tt til 776 milliarder kroner. Resultatet ble 609 milliarder selv om det i l�pet av �ret var tilf�rt 125 milliarder.

Senterpartiet mener de resultater som er oppn�dd de siste �r ikke er i samsvar med den investeringsstrategi som Stortinget har sluttet seg til. I Nasjonalbudsjettet for 2003 er denne beskrevet slik "..forvaltes p� en forsvarlig m�te hvor siktem�let er h�y avkastning innafor moderat risiko".

Bakgrunnen for forslaget er de enorme tap de senere �r, usikkerheten om aksjemarkedets utvikling, samt det faktum at tapene ikke har p�virket Norges Banks plassering av fondenes nytilf�rte kapital. Flere representanter for meglerbransjen uttrykker i dag at mulighetene for fortsatt nedgang i aksjemarkedet er like store som mulighetene for oppgang.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data