This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

30.04.03

Morten Lund, stortingsrepresentant

Kongen og Sigrid Undset ut p� anbud?

En typisk oppgave for en sentralbank er utsteding av pengesedler og mynter. Det er til og med l�nnsomt: Norges Bank er eneeier av Det Kongelige Mynt p� Kongsberg, som i fjor gikk med 2 millioner kroner i overskudd. N� �nsker sentralbanken allerede i �r � selge seg ut av myntproduksjonen, mens Norges Banks seddelpresse i Oslo skal legges ned, mest sannsynlig i 2007. I stedet skal preging av mynt og trykking av sedler settes ut p� anbud. Mest sannsynlig f�rer det til utflagging. Det dreier seg konkret om 35 arbeidsplasser p� Kongsberg og 45 i Oslo.

Jeg mener at pengeproduksjon b�r forbli ett av Norges Banks kjerneomr�der. Dette vil sikre arbeidsplassene innenfor myntpreging og seddeltrykking, og samtidig medf�re at overskuddet fra denne virksomheten fortsatt tilfaller fellesskapet. Det er ikke klok n�rings- og sysselsettingspolitikk � aktivt skrote den kompetansen som sentralbanken over tid har bygd opp p� dette feltet. I en situasjon med raskt voksende arbeidsledighet er det et sv�rt negativt signal om l�nnsomme statlige arbeidsplasser blir flagget ut.

�kende konkurranseutsetting av offentlige oppgaver kan �penbart v�re meningsfullt i tilfelle der dette bidrar til mer effektiv bruk av offentlige midler. Det betyr ikke at enkle nytte-kostnadskalkyler kan og b�r anvendes generelt og uavhengig av andre hensyn som vanskelig lar seg tallfeste. "Outsourcing" av den norske pengeproduksjonen er opplagt et slikt tilfelle. Kostnadsreduksjonene ved � la l�gtl�nnsland overta, m� veies opp mot den symbolske verdien av egen og tradisjonsrik utsteding av mynter og sedler samt verdien av norske arbeidsplasser og kompetanse.

Det er n� opp til finansminister Foss � godkjenne eller avvise Norges Banks planer om at private akt�rer skal overta en av sentralbankens historiske gjerninger. Senterpartiet h�per statsr�den benytter denne anledning til � vise at norske arbeidsplasser og norskprodusert seddel og mynt har en ekstra verdi.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data