This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

01.05.03

Dagfinn Sundsb�

Senterpartiets generalsekret�r Dagfinn Sundsb� tok p� et 1. mai-arrangement i Grimstad et kraftig oppgj�r med regjeringas forslag om endring av konsesjonsgrensene p� g�rdsbruk. - Sponheim provoserer bygdene og landbruket n�r han n� fjerner konsesjonsgrensene p� bruk under 100 dekar og ved � fjerne viktige landbrukspolitiske virkemidler fra jordbruksavtalen. Han snakker maktspredning, men s�rger for at mer makt havner i departementskontorene, sa Sundsb�.

- Heving av konsesjonsgrensene er f�rst og fremst en trussel for den arbeidede bonde og mot bosettingen p� bygdene. Folk med penger som �nsker feriested i idylliske omgivelser, vil utkonkurrere folk som vil satse i jordbruket. Eiendomsmeklerne har allerede fortalt om verdi�kninger p� flere millioner p� sm�bruk som legges ut til salg. Sponheims initiativ til � vurdere fjerning av odelsloven g�r i samme retning, sa Sundsb�.

- Sponheim vil ogs� svekke b�ndenes innflytelse gjennom � frata n�ringsorganisasjonene innflytelse p� bruk av midler over jordbruksavtalen som g�r til n�ringsutvikling gjennom verdiskapingsprogrammet og til skogbruksmidler. Regjeringen velger � la byr�kratene i landbruksdepartementet overta bondens rolle som medspiller i utvikling av framtidsrettet n�ringssatsing p� bygdene. For Senterpartiet er det trist � oppleve at Venstre ikke lenger vil en v�re medspiller i utvikling av en n�ringspolitikk som bygger p� � tilrettelegge for lokalt initiativ og samspill med lokalsamfunnet, sa Dagfinn Sundsb� i Grimstad 1. mai 2003.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data