This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

25.04.03

Inger S. Enger, stortingsrepresentant

Endring i uf�repensjonen - Enda et fattigdomsfremmende forslag fra regjeringen

Regjeringen har n� fremma forslag til endringer i folketrygdloven om. Det foresl�s at gjeldende uf�repensjonsordning deles i en ordning med tidsbegrensa uf�rest�nad og en varig ordning.

M�let med forslaga er � redusere antall nye uf�repensjonister og forebygge varig uf�rhet. "Flere ut i arbeid" heter det. Departementet mener at: "en ordning med tidsbegrenset st�nad ved uf�rhet vil v�re et velegnet virkemiddel for � forhindre varig utst�ting fra arbeidslivet. Tidsbegrenset uf�rest�nad skal gis n�r det etter en samlet vurdering ikke fremst�r som usannsynlig at vedkommende til tross for uf�rheten etter en tid kan vende tilbake til arbeidslivet."

Dette m�let er ikke vanskelig � v�re enig i. Rett og mulighet til arbeid er viktig for oss alle. Men begeistringen forsvinner fort n�r Regjeringen foresl�r at kompensasjonsniv�et for tidsbegrensa uf�rest�nad blir satt til 60 % av beregningsgrunnlaget. St�nadsniv�et for tidsbegrensa uf�rest�nad foresl�s alts� satt lavere enn ordin�r uf�rest�nad. Den er 66 % av beregningsgrunnlaget. En kompensasjonsgrad p� 60 % istedenfor 66 % vil gi den enkelte ikke bare lavere inntekt mens en har midlertidig uf�rest�nad, men ogs� for de fleste f�re til lavere pensjon.

Ogs� et annet punkt i forslaget er det god grunn til � merke seg. Regjeringen foresl�r � endre friinntektsgrensa for varige uf�repensjonister fra 1 G for tida ca. 50.000 kr til 0,1 G alts� ca. 5.000 kr.

Dette er et tilbakeslag for oss som mener at alle skal ha samme muligheter til livskvalitet og velferdsgoder.

Senterkvinnene vil understreke at � redusere inntekta til de som har tidsbegrensa st�nad og � endre friinntektsgrensa vil virke usosialt, og det vil v�re mange som kommer d�rlig ut - spesielt kvinner. Det er mange som gjerne vil tilbake til arbeidslivet i full jobb, men ikke har mulighet til det, nettopp av helsemessige grunner. Regjeringen har sagt at fattigdom skal bekjempes, de har til og med lagt fram en melding om dette. Fattigdom er knytta til mangel p� inntekt. Det virker da merkelig at regjeringen kommer med forslag som gj�r at de som tjener lite skal tjene enda mindre.

Senterkvinnene mener alts� at uf�repensjonen ikke skal reduseres. - Men saken skal behandles i Stortinget om kort tid. Slik det n� ligger an til, blir det flertall for et nytt fattigdomsfremmende forslag fra regjeringen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data