This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

09.04.03

Morten Lund (Sp)

Milj�fiendtlig og firkantet stivbenthet m� justeres

Sp�rsm�l til Milj�verministeren om avlyste sn�skuter-turer for eldre: Milj�fiendtlig og firkantet stivbenthet m� justeres

Jeg har i dag sendt f�lgende sp�rsm�l til statsr�d B�rge Brende:

Fylkesmannens milj�vernavdeling tvinger kommunene til � avsl� s�knader om sn�skuter-turer for eldre og uf�re. I Melhus har en slik tur v�rt arrangert i 20 �r. Oppdal Pensjonistforenings tur skulle g� til Dindalshytta som har bilvei om sommeren og ligger ved en skuter-trase. Lokalt er det et sterkt �nske om at slike tilbud f�r fortsette. -Vil statsr�den medvirke til at det fortsatt kan gis dispensasjon slik at koseturer for eldre kan tillates der dette �penbart ikke er til skade for naturen eller medf�rer annen ulempe?

Jeg mener det m� gis mulighet for kommunene til � si ja til turkj�ring med eldre selv om de ikke kan regnes som "varig funksjonshemmede" - den gruppe som det i dag gis dispens for. Dette kan gj�res ved at forskriften til loven endres, eller at statsr�den skriver et brev om at den skal tolkes annerledes enn det byr�kratene hos Fylkesmannen n� gj�r.

Det er fullstendig ulogisk at et �rlig arrangement for som er helse- og trivselsfremmende for en gruppe personer som har vansker med � komme ut i naturen, skal bli stemplet som negativt for naturen.

Det er st�rre grunn til � sp�rre om ikke skuter-transport av min og statsr�dens ryggsekk opp p� p�skefjellet, er en un�dvendig belastning p� utsatt fjellnatur. S� vidt jeg vet er det tillatt.

Jeg h�per statsr�den kan gi et positivt svar p� dette skriftlige sp�rsm�let s� snart han er tilbake fra p�skefjellet. Hvis ikke vil saken bli fulgt opp med et privat forslag i Stortinget. Den praksis som n� er innf�rt, er etter mitt skj�nn strengere enn det Stortinget har ment.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data