This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

02.04.03

Eli Sollied �veraas, Sp

�kt innenlands verdiskaping fra gass

Da Stortinget nylig behandla gassmeldinga valgte Senterpartiet � slutte seg til forliket mellom regjeringspartiene og SV om statlig medvirkning til infrastruktur for transport av gass. Dette var en viktig oppf�lging av landsm�tevedtaket p� R�ros om � �ke den nasjonale verdiskapinga fra naturgass. Norge vil v�re en stor gassprodusent de neste 100 �r. Vi m� s�rge for at gassen bidrar til sysselsetting og verdiskaping p� land, og ikke bare til eksportinntekter.

Senterpartiet hadde �nska at Stortinget skulle komme med en klarere viljeserkl�ring om statlig medvirkning til bygging av transportterminaler og r�r for naturgass. Samtidig er det behov for mer utredningsarbeid, og vi h�per at de f�rste konkrete planene for statlig medvirkning til infrastruktur kan foreligge i l�pet av et �r.

Senterpartiet mener det m� �remerkes midler over statsbudsjettet til bygging av nye LNG gassferjer over en ti�rs periode. Det viser seg dette er en sv�rt effektiv m�te for � redusere norske NOx-utslipp. Merkostnadene med � bygge gassferjer b�r kompenseres med tilskudd, det vil ikke v�re tilstrekkelig bare � gi garantier, slik flertallet foresl�r. Bygging av gassferjer kan som en tilleggseffekt gi viktige oppdrag til norsk verftsindustri.

Senterpartiet mener at Staten m� bidra med midler til utviklingsarbeid for � �ke anvendelsesomr�det for gass og for � utvikle teknologi til CO2-h�ndtering. Det m� ogs� settes inn statlige midler til gjennomf�ring av store infrastrukturprosjekter, slik som legging av r�r og etablering av transportanlegg for LNG og CNG. Flere omr�der i landet b�r f� tilgang til gass. Her kan staten g� inn som medeier i anleggene. Senterpartiet har imidlertid satt et klart krav om at staten ikke skal bidra til � subsidiere transport av gass til forurensende gasskraftverk.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data