This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

26.03.03

Morten Lund (Sp)

STATKRAFT M� SIKRE NORSK EIERSKAP TIL KRAFTPRODUKSJONEN

[Full tittel: Etter sp�rretimesp�rsm�l om Trondheim Energiverk: STATKRAFT M� SIKRE NORSK EIERSKAP TIL KRAFTPRODUKSJONEN

-Det blir helt feil dersom Statkraft gis anledning til � kj�pe opp alt som tilbys av kraftverk for i neste omgang � selge til utlendinger det som Regjeringen forbyr dem � eie av konkurransemessige �rsaker, sier Morten Lund etter dagens sp�rretime. -Statkraft fikk ikke 6 milliarder i ny egenkapital og 10 milliarder i statlig l�negaranti for � opptre som mellomstasjon for salg til utlendinger.

Lund spurte hva departementet vil foreta seg for � sikre nasjonalt og fortrinnsvis lokalt eierskap til de kraftproduksjonsanlegg som Statkraft n� m� selge i Midt-Norge.

Olje- og energiminister Stensn�s brukte sitt svar til � redegj�re for de gode konsesjonsregler som vi har hatt i lange tider, og som hindrer at utlendinger f�r kj�pe mer enn 1/3 av aksjene i et kraftverk. Bestemmelsen om hjemfall uten vederlag til den norske stat etter 60 �r, har til n� hindret salg til utlendinger. Steensn�s har nylig trukket tilbake sitt forslag om � svekke den beskyttelse av norsk eierpreferanse som denne bestemmelse gir.

-Det er betenkelig at statsr�den ikke har en sterkere preferanse for norsk eierskap enn det vi her h�rte. Noe av poenget med � beholde Statkraft som helstatlig selskap, m� v�re at olje- og energiministeren skal kunne legge politiske f�ringer for selskapets oppkj�psvirksomhet. Det er neppe til fordel for str�mkundene i Midt-Norge at verdifulle vannkraft-ressurser f�r utenlandske eiere, sier Morten Lund.

-Mitt �nske og h�p er at de midt-norske energiselskapene n� f�r p� plass ett eller flere selskap som kan overta det Statkraft m� selge, og at dette kan skje fort. Det er allerede g�tt mer enn ett �r siden Trondheim Energiverk ble overtatt. Jeg h�per det kan v�re mulig � tenke seg at Statkraft kan delta som minoritetseier dersom dette �nskes av lokale akt�rer som kan v�re aktuelle kj�pere, avslutter Morten Lund. -Det kan da umulig inneb�re monopolmakt.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data