This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

18.03.03

Morten Lund (Sp)

Skattefritak for gratis m�nedkort ble avvist

Det nytter ikke bare � p�peke helsefaren ved bylufta. Det nytter ikke bare � �nske seg at flere reiser kollektivt framfor � kj�re bil til jobben. Det trengs handling b�de gjennom bruk av stimulanser og restriksjoner. Senterpartiet fremmet i dag derfor forslag om at arbeidsgivers betaling av m�nedskort skal gj�res skattefri, som en del av en offensiv strategi for � bedre bylufta og for � f� flere til � reise kollektivt.

- Senterpartiet �nsker med dette forslaget � forebygge negative p�virkninger p� helse og milj� som gir problemer for den enkelte, og store utgifter p� offentlige budsjetter. Slik forebygging er l�nnsomt for samfunnet, sa Morten Lund finanspolitisk talsmann i Senterpartiet i Stortinget i dag.

- Dessverre har Regjeringen v�rt uvillig til � bidra med � tallfeste de kostnadene som et slikt forslag vil bidra til � redusere. Vi mener skattelette for � stimulere til � reise kollektivt vil ha dobbel effekt fordi folk verdsetter lavere skatt, og fordi staten med et slikt tiltak gir et sterkt signal om hvilken utvikling man �nsker. P� den annen side er det dobbelt uheldig n�r skattelette gis p� en m�te som �ker uheldig adferd. Gratis parkering som skattefritt frynsegode er et slikt eksempel, sa Lund i debatten.

- Senterpartiet mener det er rett � bruke skatte- og avgiftssystemet for � p�virke samfunnsutviklinga fordi erfaringer viser at slike incentiver er effektive for � p�virke folks adferd. S�rlig for � p�virke adferden i positiv retning i helse- og milj�relaterte sp�rsm�l. Senterpartiets forslag handler om begge disse forhold: Et bedre bymilj� med mindre forurensing gir bedre helse, avsluttet Lund.

- Forslaget fikk dessverre bare Senterpartiets stemme denne gang, men vi vil invitere til st�rre enighet ved senere anledning, for eksempel n�r meldingen om folkehelsepolitikken kommer til behandling.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data