This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

15.03.03

Odd Roger Enoksen

Enoksen lanserte nytt Senterparti-slagord: LOKALSTYRE FRAMFOR FJERNKONTROLL

- Senterpartiet vil vise folk tillit gjennom � sikre lokal frihet til � styre utviklingen av egne velferdstilbudet ut fra lokale forhold. Vettet er jevnt fordelt utover landet. Stortinget m� slutte med sin detaljstyring og gjeninnf�re kommunalt sj�lstyre. For at dette selvstyret blir reelt m� vi ogs� gi kommunene og fylkeskommunene �konomisk handlingsrom, sa Sp-leder Odd Roger Enoksen i sin tale om Senterpartiets valgplattform til landsm�tet p� R�ros i dag l�rdag 15. mars.

Enoksen viste til at "Lokalstyre framfor fjernkontroll" blir Senterpartiets valkampslagord ved kommunevalget til h�sten. En av hovedsakene p� landsm�tet til Senterpartiet er behandlingen av "Valgplattform 2003" og Enoksen viste til at landsm�tet inviteres til � peke ut to hovedsaker for Senterpartiet; lokal velferd samt verdiskaping.

- Vi i Norge lever i et annerledes land. Vi har tradisjon for n�rhet i sm�, oversiktlige enheter, Vi har tradisjon for � tenke fellesskap b�de i det sivile liv og gjennom et godt utviklet velferdssamfunn. Vi har ogs� tradisjon for folkelig styring og internasjonal solidaritet. Dette er Stortingsflertallet i uhellig samarbeid med det s�kalte marked i ferd med � endre. De gj�r vedtak og s�rger for at det blir st�rre enheter, mer marked og mindre folkestyre. Senterpartiet vil derimot kjempe for � ivareta det beste ved Norge, som en forutsetning for � utvikle et mer oversiktlig, mer solidarisk og mer demokratisk samfunn lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sa Enoksen til stormende jubel fra landsm�tet.

Enoksen var ogs� konkret i forhold til hva som er Senterpartiet sin politikk for et lokalstyrt Norge: - Vi vil sikre kommunene den n�dvendige handlefrihet til � utvikle barnehage, skole, helse, eldreomsorg, kultur og milj�. Da m� vi rette opp den �konomiske ubalansen som har oppst�tt mellom p�lagte oppgaver og tildelte midler, sa Enoksen.

Videre pekte Enoksen p� f�lgende forslag fra Senterpartiet for � oppn� et mer reelt lokalt folkestyre i Norge:

Senterpartiet vil �ke kommunenes andel av de totale skatteinntektene med to prosentpoeng p� bekostning av statens andel, slik at kommunene har st�rre kontroll over egne inntekter.

Senterpartiet vil gi kommunene et friere skatte�re, slik at en lokalt f�r st�rre mulighet til � vurdere hvilke oppgaver som skal l�ses.

Senterpartiet vil legge til rette for �kt interkommunalt samarbeid og avviser tvangssammensl�ing av kommuner.

Senterpartiet vil sikre at det blir samsvar mellom p�lagte oppgaver og tildelte midler i kommunene og fylkene gjennom � gj�re konsultasjonsordningen mellom staten og kommunesektoren forpliktende.

Senterpartiet vil grunnlovsfeste det lokale sj�lstyret for � begrense lovgivningsmyndigheten i forhold til kommunen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data