This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

14.03.03

Magnhild Meltveit Kleppa

Magnhild Meltveit Kleppa til Sp-landsm�tet: - Bondeviks verkt�ykasse snart tom

- Verkt�ykassa for n�rings- og distritktspolitikk til Bondevik 2-regjeringa er i ferd med � bli tom, sa parlamentarisk nestleiar Magnhild Meltveit Kleppa i sin tale til Senterpartilandsm�tet p� R�ros i dag. - Der Bondevik 1-regjeringa der Senterpartiet deltok hadde stor tru p� m�lretta, konkrete politiske verkemidlar og s�g at dei verka, er l�ysinga i Bondevik II generell skattelette med ei utruleg skeiv fordeling til fordel for dei rikaste og for Oslo og Akershus, sa Meltveit Kleppa.

- Senterpartiet f�rer ein konstruktiv politikk for distrikt og arbeidsplassar. I denne veka har vi teke initiativ til forlik om statleg medfinansiering til meir innanlands bruk av gass. Eit eige n�ringsfond for distrikta er vedteke etter initiativ fr� Senterpartiet. Vi har fremja forslag om ei eiga sak om ein statleg breibandspolitikk. Vi nektar � godta at marknaden skal ordna opp p� dette avgjerande feltet. Det ville i s� fall bety at ein million menneske, 270 kommunar i dette landet, ikkje vil f� h�ve til � delta i dei utviklingsmoglegheitene som ligg i breiband, sa Magnhild Meltveit Kleppa.

- Senterpartiet f�rer ein kamp for ei heilskapleg og offensiv satsing p� distrikta for � stansa sentraliseringa av kunnskap, busetjing og kapital. For oss er det viktig at folk opplever ein reell valfridom n�r det gjeld bu- og arbeidsstad. Noreg er i ein spesiell situasjon med mange lokalsamfunn med l�gt folketal og store avstandar. Mange av v�re viktigaste ressursar ligg i desse omr�da. Det er n�dvendig � f�ra ein politikk som medverkar til � nytta dei rike ressursane vi har b�de p� land og i havomr�da v�re. Dette krev ein offensiv distriktspolitikk slik at heile landet f�r h�ve til verdiskaping og ei positiv utvikling. Den industriavviklinga vi no opplever, rammar Distrikts-Noreg hardast. Ringverknadene er sv�re, sa Senterpartiets parlamentarisk nestleiar til landsm�tet.

- Senterpartiet tok faktisk initiativ til eit industripolitisk forlik tidleg i haust. Vi fremja eit alternativ til Regjeringa sitt budsjett. V�rt alternativ ville sikra og skapt nye arbeidsplassar, betra det offentlege tenestetilbodet og medverka til utjamning mellom fattig og rik. Vi f�reslo � presisera Norges Bank sitt mandat i pengepolitikken slik at ein tek omsyn til produksjon og sysselsetjing. Vi f�reslo � endra handlingsregelen for bruk av oljepengar slik at ein kunne auka arbeidsstyrken, styrka infrastrukturen og dermed fjerna kostbare flaskehalsar for n�ringlivet. Vi ville hindra at arbeidsf�re folk vart st�ande i sjukehusk� og unng� kutt i skule og omsorg i kommunane. Vi tok initiativ til ein samferdselsmilliard, til ei styrking av SND og til tiltakspakkar for m�belindustrien, verkstadindustrien og marin sektor, sa Meltveit Kleppa.

- Eg finn grunn for � minna om dette n�r statsministeren i desse dagar g�r runde etter runde med dei parlamentariske leiarane og n�r dei andre partia no kjem etter med forslag som vi tidlegare har presentert! Truleg ser nok til og med statsministeren kva sjansar han tek n�r han byter ut Senterpartiet med H�gre, sa Meltveit Kleppa.

[Pressemeldingen er fra talen til Magnhild Meltveit Kleppa p� Sp's landsm�te:]

Landsm�te i Senterpartiet 14.-16. mars 2003

"Ta heile Norge i bruk"

Melding fr� stortingsgruppa

v/ parlamentarisk nestleiar Magnhild Meltveit Kleppa

I 2001 gjekk Senterpartiet til val under mottoet "Ta heile Norge i bruk". 140.287 veljarar sytte for at vi er 10 representantar denne stortingsperioden. Det er ei gruppe med mykje erfaring, med r�ter og gangsyn, arbeidslyst, optimisme og framtidstru.

Vi er ikkje ei kva som helst gruppe. Ni av ti har lokalpolitisk erfaring, fire er tidlegare ordf�rarar. Fire er tidlegare statsr�dar. Vi har ei brei yrkeserfaring, b�nder og l�rarar, ja, men ogs� verdifull kompetanse fr� m.a. bedriftsleiing, advokatfirma, kyrkje og diplomati er kraftfullt representert. Adressene v�re varierer fr� ytst i havgapet via vekstkommunen og storbyen til fjellbygda. Senterpartiet si stortingsgruppe har sj�lv erfaring med � ta heile Norge i bruk!

Sj�lvsagt skulle vi vore fleire. Sj�lvsagt skulle vi framleis vore plassert i vippeposisjon. Men, no grip vi dagen, ser etter moglegheitene med det mannskapet vi har! Kanskje b�r vi og av og til minna kvarandre om at vi vippa ikkje ALLE fleirtal i f�rre periode. Arbeidarpartiet var meir ivrig etter � skapa fleirtal med H�gre eller Framstegspartiet d� enn dei er no�Dessutan : No har vi h�ve til � dyrka det vi er gode p�, leggja grunnlaget for � ta att tapte skansar!! Det er t.d. god grunn til � merkja seg at v�r utanrikspolitisk talskvinne er ein av dei mest sentrale akt�rane i den utanrikspolitiske debatten. Senterpartiet sine haldningar n�r s�leis uvanleg langt i fleire viktige saker der det folkelege engasjementet er stort.

For Senterpartiet har arbeidet for velferd og verdiskaping vore dei viktigast prioriteringane s� langt.

Vi vil gjenreisa respekten for vanleg folk sitt �rlege arbeid!

Verdiskaping.

Senterpartiet f�rer ein kamp for ei heilskapleg og offensiv satsing p� distrikta for � stansa sentraliseringa av kunnskap, busetjing og kapital. For oss er det viktig at folk opplever ein reell valfridom n�r det gjeld bu- og arbeidsstad. (Noreg er i ein spesiell situasjon med mange lokalsamfunn med l�gt folketal og store avstandar. Mange av v�re viktigaste ressursar ligg i desse omr�da. Det er n�dvendig � f�ra ein politikk som medverkar til � nytta dei rike ressursane vi har b�de p� land og i havomr�da v�re.

Dette krev ein offensiv distriktspolitikk slik at heile landet f�r h�ve til verdiskaping og ei positiv utvikling.)

Den industriavviklinga vi no opplever, rammar Distrikts-Noreg hardast. Ringverknadene er sv�re.

Senterpartiet sin parlamentariske leiar tok faktisk initiativ til eit industripolitisk forlik tidleg i haust. Vi fremja eit alternativ til Regjeringa sitt budsjett. V�rt alternativ ville sikra og skapt nye arbeidsplassar, betra det offentlege tenestetilbodet og medverka til utjamning mellom fattig og rik. Vi f�reslo � presisera Norges Bank sitt mandat i pengepolitikken slik at ein tek omsyn til produksjon og sysselsetjing. Vi f�reslo � endra handlingsregelen for bruk av oljepengar slik at ein kunne auka arbeidsstyrken, styrka infrastrukturen og dermed fjerna kostbare flaskehalsar for n�ringlivet. Vi ville hindra at arbeidsf�re folk vart st�ande i sjukehusk� og unng� kutt i skule og omsorg i kommunane. Vi tok initiativ til ein samferdselsmilliard, til ei styrking av SND og til tiltakspakkar for m�belindustrien, verkstadindustrien og marin sektor.

Eg finn grunn for � minna om det n�r statsministeren i desse dagar g�r runde etter runde med dei parlamentariske leiarane og n�r dei andre partia no kjem etter med forslag som vi tidlegare har presentert! Truleg ser nok til og med statsministeren kva sjansar han tek n�r han byter ut Senterpartiet med H�gre!

I denne veka har vi teke initiativ til forlik om statleg medfinansiering til meir innanlands bruk av gass. Eit eige n�ringsfond for distrikta er vedteke etter initiativ fr� Senterpartiet. Vi har fremja forslag om ei eiga sak om ein statleg breibandspolitikk. Vi nektar � godta at marknaden skal ordna opp p� dette avgjerande feltet. Det ville i s� fall bety at ein million menneske, 270 kommunar i dette landet, ikkje vil f� h�ve til � delta i dei utviklingsmoglegheitene som ligg i breiband.

Ikkje for � plaga nokon i utide, men det er alts� tilfelle at

�Medan Bondevik I auka den distriktspolitiske handlingsramma, kutta Bondevik II like kraftig.

Bondevik I satsa tungt p� kommunale n�ringsfond, Bondevik II fjerna desse viktige fonda.

Bondevik I auka l�yvinga til SND , Bondevik II f�retok kraftige kutt.

Fraktutjamning p� medisinar og bensin�

Vi kan halda fram omr�de etter omr�de. Der Bondevik I hadde stor tru p� m�lretta, konkrete politiske verkemidlar og s�g at dei verka, er l�ysinga i Bondevik II generell skattelette med ei utruleg skeiv fordeling til fordel for dei rikaste og for Oslo og Akershus. "Verkt�ykassa" er elles er i ferd med � bli tom, og det med Regjeringa sin vitande vilje.

Trugande skyer heng no over landet b�de fr� EU og WTO. EU vil ha bort det viktigaste distriktspolitiske verkemidlet vi har, differensiert arbeidsgjevaravgift. Ikkje s�rleg betryggande at Per Kristian Foss varslar i norske media to veker f�r han dreg til Brussel for � forhandla, at han ikkje trur han vinn fram.

WTO

Utviklinga i WTO-forhandlingane viser alt no at det fr� KrF-hald blir gjort fors�k p� � avdramatisera verknadene for Norge av EU sitt forslag.

EU ynskjer ein tollreduksjon p� 36 prosent i snitt og 15 prosent i minimum. D� vil tollvernet generelt bli svekka. Viktige landbruksprodukt vil mista eit effektivt tollvern.

M�lprisen, som er eit styringspunkt for marknadsreguleringa, st�r som ein fylgje av dette, i fare for � falla bort. D� er det i prinsippet ingen grenser for kor l�gt produsentprisane kan falla. M�lprisen skal ogs� verna forbrukaren mot for h�ge prisar. Vi forutset at Noreg i allianse med land som har same interesser som oss, held fram i kampen for eit sm�skala og milj�vennlig landbruk. Saman kan ein d� utfordra stormaktene sine planar om at vi ikkje skal bry oss om kvar maten kjem fr�.

Eg innr�mmer gjerne at eg har kjensler i forhold til dei 2000 b�la som nyleg vart tende. Stortingsgruppa deltok i ei vardebrenning som galdt langt meir enn b�ndene, sj�lv om dei i seg sj�lv er livsviktige for oss alle. Vardane var ei p�minning til alle som ynskjer levande bygder om � seia klart fr� no, f�r det er for seint. Vardane vart tende i by og bygd og var s�leis i seg sj�lv ei oppmoding om dei alliansane mellom by og land som er er naudsynte dersom ikkje alle skal klumpa seg saman i dei mest sentrale omr�da i tida framover.

Ein god og gratis skule og ei meir verdig omsorg.

90 ordf�rarar fr� Senterpartiet gjekk i fjor v�r i tog gjennom gatene i Oslo. Det var eit spesielt tog. Vi hadde det p� netthinna heile hausten. Det var tydeleg ei forsamling som ikkje var van med � demonstrera. Best hugsar eg sindige Tor Finstad fr� �stre Toten. Han l�fta berre s� vidt kommuneskiltet sitt, medan han smilte med seg sj�lv: "Je e itte vant med detta, je." Men han gjekk!

M�let var kommunalministeren. Ho fekk overlevert ei �ks med oppmoding om � anvisa kor ho ville dei skulle kutta i tenestetilbodet. Det utl�yste eit ras av andre markeringar, ekstraordin�r ordf�rarkonferanse i KS-regi i september og ei mengd lokale arrangement og meldingar.

Kommunalminister Solberg har hatt og har eit mantra til svar: effektivisering, effektivisering, effektivisering. Oppskrifta: F�rre kommunar, privatisering..

Senterpartiet si stortingsgruppe har f�tt mange spitord i Stortinget n�r vi har lytta til vanlege folk og til KS og kommunane. Dei har vi motteke med rak rygg!

Vi st�r for ei utvikling i sterk kontrast til det samfunnet H�gre og Framstegspartiet tek til orde for. Dei har lenge hatt som sentral m�lsetjing � redusera det offentlege velferdstilbodet og heller la folk ordna opp sj�lv alt etter kva den einskilde sin �konomi tillet. Det offentlege sin del av BNP skal reduserast, det er nedfelt i Sem-erkl�ringa!

Skal vi framleis ha eit fellesskapssamfunn, eller skal vi ha eit samfunn der den einskilde i st�rre grad er sin "egen lykkes smed" ogs� i forhold til dei fellestenester og den grunntryggleik som eit breitt fleirtal i folket til n� har ynskt? For Senterpartiet er dette eit enkelt val: Vi vil ha ein offentleg sektor som tar vare p� behova hj� det einskilde menneske gjennom eit tilstrekkeleg og likeverdig tilbod.

Det er i kommunane folk bur. Det er der det er behov for eit godt f�rebyggjande arbeid for � sikra trygge oppvekstmilj�. Det er der vi m� sl� ring om ein god og gratis skule.

Det er i kommunane det no er naudsynt � arbeida for ei omsorg der folk blir m�tt med verdighet og respekt. Vi vil ikkje at bestemor skal vera salderingsposten n�r ho har bruk for hjelp. Tilh�va p� Risenga bo- og omsorgsenter har vist oss at vi er p� rett veg n�r vi avviser omsorg p� anbod!!

(Vi vil at fylkeskommunane skal ha ressursar til ein desentralisert vidareg�ande skule, til kultur, rusfelt og samferdsel. Vi vil ha ei reell styrking av oppg�va som regional utviklingsakt�r.)

�Nesten halve Kommune-Noreg vil no spara ved � seia opp folk.

Dette viser ei sp�rjeunders�king utf�rt av Kommunenes Sentralforbund.

I unders�kinga oppgir 95 prosent av kommunane at dei har planar om kutt som inneber tilsetjingsstopp eller nedbemanning. 45 prosent seier tiltaka vil kunna innebera oppseiingar av tilsette.

150 kommunar med litt under halvparten av folkesetnaden i Norge har delteke i unders�kinga.

Dette gjeld storbyar, vekstkommunar og fr�flyttingskommunar. Det skjer i alle delar av landet. Det gjeld ei rekkje heimar og einskildpersonar!

Det er s�rleg ille at ekstraordin�re pensjonskostnader er ei sterkt medverkande �rsak til at tilbodet til folk no blir ramma uakseptabelt hardt, utan at stortingsfleirtalet er viljug til � ta eit medansvar.

Senterpartiet sitt alternative budsjett inneheldt ei kommunepakke p� om lag 6,1mrd. kroner, av dette 4,8 mrd. i frie inntekter.

Vi har teke initiativ til ein gjennomgang av utilsikta verknader n�r det gjeld nedtrapping av kompensasjonen til dei s�kalla Ratts�-taparane. Vi har f�tt til fleirtal for ein slik gjennomgang til kommuneproposisjonen for 2004. Vi har s� langt f�tt med Ap og SV p� ein fleir-�rig opptrappingsplan for den �konomiske ubalansen. Vi vil ha ei forpliktande konsultasjonsordning mellom Regjeringa og KS.

(Senterpartiet har tidlegare gjort framlegg om � sletta kommunal gjeld. Vi tar p� alvor at b�de HVPU-, grunnskule- og eldrereforma var underfinansiert. Gjeldssanering kan bli eit viktig element i ein opptrappingsplan. Dette m� skje etter objektive kriteriar slik at ikkje den einskilde kommune si gjeld vert avgjerande for kor mykje pengar kommunen f�r. Dei kommunane som st�r framfor store investeringar og ikkje har mykje gjeld, kan setja pengane p� fond og bruke desse som eigendel i nye investeringar. Sanering av gjeld vil ha mykje � seia for � vinna att handlefridomen i kommunar og fylkeskommunar.)

Vi tek og til orde for at kommunane sj�lv, som alternativ til eigedomsskatt, kan skriva ut eigne skattar for ein viss periode og til spesielle form�l . Dessutan vil vi kommunane skal behalda meir av skatteinntektene dei i dag sender til staten.

Eg vil oppmoda storbyane til felles sak med det �vrige kommune-Norge: Det trengst meir pengar til fordeling, ikkje ein opprivande kamp kommunane mellom!

Stortingsgruppa skal vera ein reiskap for grasrota. Vi skal lytta og fylgja opp med handling. M�ten vi handterte straum-situasjonen p�, er eit d�me p� det. Alt i oktober fremja vi forslag om krav til magasinfylling. Forslaget fekk mykje forst�ing blant folk flest, men diverre ikkje fleirtal i Stortinget. Vi tok saman med SV initiativ til eit to-prissystem. Det skal n� utgreiast. Vi medverka til fleirtal for at dei som slit med handtering av ei h�g straumrekning, skulle f� hjelp. Bust�tta vart utvida og betra, kommunane fekk tilf�rt midlar til sin del av oppg�va.

Hovedoppgava n� er todelt: Sikra samfunnsstyring med kraftressursane og stimulera til bruk av alternativ energi. Det er avgjerande viktig � sikra heimfallsretten og behalda eit 100% statleg eigd Statkraft.

Vi har elles teke ei lang rekkje initiativ. Eg viser til eit eige hefte i landsm�tesalen med oppsummering av ein del av dei. Konsesjonskraftpris, krigsbarn-erstatning og klasebombe-forbod, tre s�kalla dokument-8 forslag som fekk brei st�tte, kan nemnast som d�me p� at det nyttar!

Fylgjene av sjukehusreforma gjer at vi har h�g beredskap b�de n�r det gjeld struktur og behandlings-tilbod.

I arbeidet med stortingsmeldinga om samepolitikken fekk vi betra innstillinga p� viktige omr�de fordi vi hadde eit godt samspel med Senterpartiet si sametings-gruppe. Dialogen skal styrkast ytterlegare i tida framover!

Det blir ein travel v�r!

Blant dei sakene som skal handsamast, er t.d. konsesjonslov og dyrevelferd, jordbruksoppgjer og strukturtiltak for kystfl�ten, utflytting av statlege tilsyn, verkemiddelapparatet, post og luftfart, investeringar i forsvaret, kvalitet i eldreomsorga, organiseringa av rusfeltet, tiltak for funksjonshemma, friskulelov, fattigdomsmelding, barnehage- og familiepolitikk, ny lov om bruk av bioteknologi, straffelov og valdsoffererstatning, utlendingslova, kommuneproposisjonen, melding om storbyar og om kulturpolitikken, biblioteklov�..

Lista kan gjerast lenger.

Er det nokon som trur vi ikkje skal la h�yra fr� oss?

Er det nokon som trur vi ikkje kjenner at vi trengst?

Og bakom syng Framstegspartiet�.

Det handlar om forholdet mellom individ og samhald

Det handlar om valet mellom marknad og fellesskapsl�ysingar

Det handlar om valet mellom skattelette og offentleg forbruk

Det handlar om distrikt og sentralisering

Det handlar om mobilisering mot Forskjells-Noreg!

Framstegspartiet framsteller politikken sin som om dei satsar p� fellesskap og samhald. Meir r�tt enn nokon pressar dei ei H�gre-dominert regjering til ytterlegare svekking av solidaritet og fellesansvar. Og Kristeleg Folkeparti lar det skje.

Senterpartiet skal med utgangspunkt i eigne standpunkt s�kja samarbeid fr� sak til sak i Stortinget. Vi skal g� motstraums n�r det krevst. Vi legg v�ren 2003 grunnlaget for ein lokalvalkamp, der vi har mykje � st� vakt om. Vi legg no ogs� grunnlaget for den tillit og merksemd som skal gi Senterpartiet h�ve til � ta att tapte skansar og styrka stillinga i Stortinget til beste for mange einskildmenneske i dette landet!

Privat huskeregel

Du skal ikke klistre fine �yeblikk

opp p� veggene i tankene

og forgylle dem med lengselen din.

Du skal kj�re spettet

hardt innunder arrete hverdager

og vippe dem opp.

En etter en.

Det er derfor

livet har deg p� mannskapslista.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data