This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

14.03.03

Odd Roger Enoksen

N�ringspolitikk m� bli sak i kommunevalgkampen

Ras i antall industriarbeidsplasser er situasjonen i mange lokalsamfunn. Derfor vil Senterpartiet gj�re �kt verdiskaping til en hovedsak foran kommunevalget.

For Senterpartiet vil ett av virkemidlene v�re � fjerne delingsmodellen. -Senterpartiet st�r fast p� at delingsmodellen skal fjernes og erstattes med en skattemodell som stimulerer aktivt og lokalt eierskap. En eier med engasjement i egen bedrift ut over interesse for overskudd og aksjekurs, kan if�lge ulike rapporter gjennomg�ende vise til bedre resultater enn sammenlignbare bedrifter med passive eiere, sa avtroppende Sp-leder Odd Roger Enoksen i dag i sin tale til landsm�tet.

Senterpartiet mener at samfunnet skal bygges nedenfra. I dette perspektiv er lokal n�ringsutvikling viktig. -Lokal forankring gir langt st�rre effekter for det �vrige lokale n�ringsliv gjennom bruk av lokale tjenester enn sammenlignbare bedrifter uten lokalt eierskap. Finansiering, regnskap, revisjon, juridisk bistand, ledelse, Fou-virksomhet og markedsarbeid er eksempler p� tjenester bedrifter med lokalt eierskap gjerne kj�per lokalt. Det skulle ikke v�re vanskelig � forst� betydningen av dette i forhold til � bygge opp under livskraftige lokalsamfunn med et langt mer variert arbeidsmarked � by p� enn om disse tjenestene ikke hadde blitt etterspurt, sa Enoksen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data