This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Oslo, 11.03.03

Senterpartiets Stortingsgruppe

SENTERPARTIET INVITERER TIL POLITISK KOMPROMISS FOR UTNYTTING AV GASS

Senterpartiet inviterer partiene p� Stortinget til et kompromiss for �kt satsing p� industriell utnytting av gass i Norge. I f�rste omgang er det n�dvendig � sikre politisk st�tte for bygging av r�rledninger for gass til industrielt bruk, med statlig delfinansiering. Betingelsene for slik st�tte m� v�re at utbyggere plikter � fjerne CO2 dersom gassen brukes til kraftproduksjon. Det er alts� et vilk�r at statlig st�tte ikke skal subsidiere transport av gass til konvensjonelle gasskraftverk.

Infrastruktur som ikke er l�nnsom i seg selv, kan ofte v�re en forutsetning for l�nnsomme og milj�vennlige prosjekter i n�ringslivet. Derfor kreves det en aktiv n�ringspolitikk, som inkluderer statlig tilrettelegging p� omr�der der Norge har konkurransefortrinn. Senterpartiet mener at Staten m� bidra med �konomiske midler til gjennomf�ring av store infrastrukturprosjekter, for eksempel legging av transmisjonsr�r.

Norge trenger en helhetlig politikk som gj�r oss i stand til � utnytte de fordelene naturgass p� land i Norge vil kunne gi lokalt, regionalt og nasjonalt. M�let er at naturgassressursene skal gi h�yest mulig verdiskaping, innenfor en milj�forsvarlig ramme, og bidra til � sikre velferd og sysselsetting.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data