This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

07.03.03

Inger S. Enger

Sp�rsm�l om biodrivstoff

Stortingsrepresentant Inger S. Enger (Sp) etterlyser Regjeringens innsats for � �ke bruken av biodrivstoff i et skriftlig sp�rsm�l til milj�vernminister B�rge Brende. Enger viser til at biodrivstoff kan blandes inn i vanlig drivstoff og brukes direkte i diesel- og bensinmotorer. �kt bruk av biodrivstoff er det milj�alternativet som i dag kan gi raskest gevinst p� utslippssida. Flertallet i Energi- og milj�komiteen mente under behandlinga av Klimameldinga v�ren 2002, at det b�r iverksettes et introduksjonsprogram for bruk av biodrivstoff. -P� hvilken m�te f�lges dette opp av departementet?, sp�r Enger.

[Brevet f�lger:]

Stortinget, 6. mars 2003

Stortingets President

Jeg tillater meg � stille f�lgende sp�rsm�l til skriftlig besvarelse til Milj�vernministeren:

Ved behandlinga av Klimameldinga, i Innst. S. nr. 240 (2001-2002) uttalte flertallet i Energi- og milj�komiteen at det b�r iverksettes et introduksjonsprogram for bruk av biodrivstoff for � �ke bruken av biodrivstoff i Norge. P� hvilken m�te f�lges dette opp av departementet?

Begrunnelse:

I tilleggsmelding til Klimameldinga sier Regjeringa (side 42 og 45)

at en vil "legge til rette for �kt bruk av biodrivstoff". Under

stortingsbehandlinga (Innst.S.nr.240 (2001-2002)) ble dette forsterka til:

"Flertallet merker seg Regjeringens m�lsetting om at statsforvaltningen

skal legge betydelig vekt p� milj�egenskaper ved innkj�p av

transporttjenester.

Flertallet mener det b�r iverksettes et introduksjonsprogram for

bruk av biodrivstoff for � �ke volumet i Norge. Det vises til at det i

EU er lagt frem et direktivforslag som krever at landene innen 31.

desember 2005 s�rger for at minimum 2 % av all bensin og diesel som

selges til transportform�l er biodrivstoff. Et introduksjonsprogram vil

ogs� v�re en forberedelse til en mulig norsk oppf�lging av et slikt

direktiv.

Flertallet vil ellers p�peke behovet for en mer generell

omlegging av avgiftene, slik at de stimulerer til kj�p av mer

drivstoffeffektive kj�ret�yer, samt legge opp til mest mulig

milj�vennlig transport, der hvor det er mulig."

Biodrivstoff er et kliman�ytralt og et fornybart alternativ som innblanda i vanlig drivstoff kan brukes direkte i diesel- og bensinmotorer. Innfasing av biodrivstoff er derfor en effektiv metode for � redusere CO2-utslippa i transportsektoren uten at det er n�dvendig � gj�re investeringer i ny motorteknologi. Det kreves bare moderate tilpasninger p� distribusjonssida. Dette gj�r biodrivstoff til det milj�alternativet som i dag kan gi raskest gevinst p� utslippsida.

I EU er det planer om � innf�re et direktiv for introduksjon av biodrivstoff. I direktivet er det satt opp en m�lsetting om at 2% av det totale drivstofforbruket skal baseres p� biodrivstoff innen 2005, og at andelen skal �kes til 5% innen 2009. Det er naturlig at Regjeringa legger opp til samme m�lsetninger for Norge.

HydroTexaco har starta salg av biodiesel i Norge. Oljeselskapet selger diesel med iblanda biodiesel fra ca 70 stasjoner i �stlandsomr�det. Det er forventa at Hydro Texaco og andre oljeselskaper vil satse p� en omfattende �kning av biodieselomsetningen i tida framover.

Mange land har omfattende introduksjonsprogrammer for biodiesel. Tyskland har med sine 1500 tankstasjoner kommet lengst i markedsf�ring og distribusjon av 100% biodiesel. Frankrike har valgt 5% innblanding i vanlig diesel som introduksjonsm�te. USA har i en �rrekke drevet storskala innblanding av maisbasert etanol i bensin, og har n� ogs� starta omfattende introduksjon av biodiesel.

Inger S. Enger

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data