This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Stortinget 27. februar 2003

Senterpartiet

Pressemelding fra Inger S. Enger, medlem i Energi- og milj�komiteen

F�r husholdningene �kte avfallsgebyrer ?

Stortinget vedtok nylig en endring i forurensningsloven som gir n�ringslivet st�rre frihet til selv � avgj�re hvordan de vil h�ndtere avfallet sitt. Senterpartiet fikk gjennomslag for sitt syn om at loven skal evalueres etter to �r.

-For Senterpartiet har det v�rt s�rlig viktig � ivareta interessene til innbyggerne i de mindre kommunene og i omr�der der det er spredt bosetting, sier Inger Enger som var saksordf�rer for lovforslaget. Her vil det bli kostbart og lite samfunns�konomisk dersom flere renovat�rer skal operere side om side og konkurrere om avfallet. Hvis ikke samdriftsfordelene blir utnytta, risikerer s�rlig husholdninger i slike omr�der � f� �kte avfallsgebyrer. N�r vi har f�tt gjennomslag for en evaluering etter to �r, er det mulig � komme tilbake og rette opp skeivheter og uheldige utslag som viser seg.

N� er det alts� bestemt at Stortingsflertallet p�legger Regjeringen � evaluere endringene i loven . Det er tre omr�der som skal vektlegges; hvordan renovasjonsavgiften for husholdningene utvikler seg, hvilke kostnader n�ringslivet f�r - s�rlig i distriktene - og hvilke endringer det blir i transportm�nsteret for avfall.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data