This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

25.2.2003

Senterpartiet

Stortingsrepresentant Rune J. Skj�laaen, Kyrkje- Utdanning og Forskningskomiteen

Kyrkje�konomien - ein trussel mot folkekyrkja

Sjeldan har det vore so mykje debatt om kyrkje�konomi som dei siste vekene. Men signala var mange under budsjetthandsaminga i Stortinget i desember. Debatten kjem difor ikkje som ei overrasking. For det kom meldingar om kyrkjer som m�tte stengast, om nedbemanning, mindre stell av kyrkjegardar og vedlikehald av kyrkjer. No ser vi resultata. Kyrkja m� innskrenke. Dei signala Stortinget fekk har i stor grad sl�tt til. Men Regjeringspartia med st�tte fr� Frp tok ikkje signala fr� kyrkja p� alvor. Sv�rt tydelege meldingar fr� Kyrkjem�tet i fjor haust vart ikkje h�yrd.

Realiteten etter budsjetthandsaminga i Stortinget er at 34 prosent av Kyrkjelege fellesr�d har f�tt reell nedgang i budsjetta, 11 prosent av fellesr�da har uendra budsjett. L�nsveksten for kyrkjelege tilsette som vert l�na av fellesr�da vert berre kompensert med om lag 60 prosent. Det seier seg sj�lv at kyrkja m� redusera talet p� stillingar, vedlikehald og redusera drifta for at budsjetta skal g� i hop.

Det er i denne situasjonen at kyrkjelege fellesr�d gjer vedtak om innf�ring av eigenbetaling ved gravferd og vigsel. P� sp�rsm�l til kyrkjeminister Valgerd Svarstad Haugland fr� underteikna i sp�rjetimen seier statsr�den at ved � f�ra inn eigenbetaling for bruk av eigen soknekyrkje rokkar ved sj�lve fundamentet for ei open folkekyrkje og at det er ein trussel mot kyrkjelivet og spesielt mot dei som har d�rleg r�d. Det er tydeleg tale fr� statsr�den som eg voner bisped�mer�da merker seg. Det er dei som skal godkjenna lokale fellesr�dsvedtak som dette.

Men no er realiteten at5 om lag 70 prosent av kyrkja sitt budsjett er kommunale midlar. Dei fleste veit korleis den negative utviklinga p� det lokale tenestetilbodet er. Mindre til skule, kutt i heimehjelpen og f�rre stillingar p� sjukeheimen. Det er ille! Kyrkja m� kjempa om dei same midlane p� kommunebudsjetta.

Det som forundrar meg er at vi ei tid d� den �konomiske velstanden o landet v�rt er so h�g som den aldri har vore m� vera vitne til at Regjeringa med b�de statsminister og kyrkjeminisiter fr� Kristeleg folkeparti gjev kyrkja s� slette k�r.

Kyrkjeministeren sin statssekret�r, Berit �ksnes Gjerl�v, uttalte til NRK etter ein konferanse om kyrkje�konomi for nokre dagar sidan: "Vi �nskjer kyrkja betre rammeforhold enn dette". No l�yser ikkje fromme �nskjer kyrkja sine �konomiske vanskar. Kyrkjestatsr�den og resten av Regjeringa m� vera �rlege nok til � erkjenna, ja kan hende vedkjenna at det er dei som har ansvaret for kyrkja si negative �konomiske situasjon. Men dei kan gjera bot og komme til Stortinget med tiltak som gjer at den uverdige negative utviklinga i kyrkja si �konomi vert snudd.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data