This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

20.02.03

Ola T. Heggem (Sp)

Heggem sp�r kulturministeren om tilskuddsordning for idrettsanlegg

Fors�ksperioden med forenklet s�knadsordning for mindre n�rmilj�anlegg har vist seg � v�re en suksess i M�re og Romsdal, sier Ola T. Heggem som i dag stilte et sp�rsm�l til skriftlig besvarelse til kulturministeren om Kulturdepartementet er villig til � gj�re denne ordningen permanent.

Det h�ye antallet s�knader og restanser viser at det er stor interesse og behov ute i de enkelte lokalmilj�er for slike enkle n�rmilj�anlegg. Slike typer anlegg er sv�rt viktig for � f� barn og ungdom som ikke er aktive innen den organiserte idretten til � bli fysisk aktive. - Ordningen er derfor helt i tr�d med de prioriteringer Stortinget har vedtatt for idrettspolitikken, sier Heggem.

- Jeg frykter at det vil v�re sv�rt vanskelig � f� realisert slike anlegg dersom ordningen opph�rer, fordi kommune�konomien ikke gir kommunene anledning til � finansiere slike tiltak kun med egne midler, sier Heggem og viser til at b�de idrettskretsen og fylkeskommunen st�tter opp ordningen.

- Det vil v�re sv�rt synd om en ordning som har vist seg � v�re s� verdifull i arbeidet med � tilrettelegge for �kt fysisk aktivitet i fylket v�rt, ikke kan videref�res etter 2003, sier Heggem som er spent p� svaret fra statsr�den.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data