This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

12.02.03, Stortinget

Inger S. Enger

Stortingets President

Jeg tillater meg � stille f�lgende sp�rsm�l til skriftlig besvarelse til Landbruksministeren:

Utvikling av bruksretter i statsallmenningene med "tida og tilh�va" er et sentralt prinsipp i Fjelloven. Uten en slik utvikling vil bruksrettene etter hvert miste sin verdi og forsvinne n�r det skjer endringer i driftsformene. Aksepterer landbruksministeren prinsippet om tilpasning av bruksretter til dagens driftsm�ter uten betaling av avgift til staten?

Begrunnelse:

Statsallmenningene i S�r- og Midt-Norge omfatter betydelige arealer - til sammen i underkant av 27 mill. daa. I enkelte kommuner er mer enn 50% av arealet statsallmenning. Bruksrettene i statsallmenningene har v�rt - og er - et viktig grunnlag for mange bygders eksistens. Tradisjonelle bruksformer som setring og beite, er mange steder fremdeles av stor betydning for produksjon av mat og milj�- og kulturverdier. Videreutvikling av de tradisjonelle bruksformene og nye m�ter � utnytte ressursene i statsallmenningene p�, vil v�re avgj�rende for � sikre levende bygder som produserer mat og livskvalitet i tiden fremover.

En viktig forutsetning for en slik utvikling er at Staten som grunneier og forvaltningsmyndighet aksepterer utvikling av bruksrettene.

Staten har nylig innkrevd avgift for anlegg som bruksrettshaverne i statsallmenninger oppfatter som ut�velse av bruksrett. Dette oppleves som brudd p� viktige prinsipper i Fjelloven.

Jeg viser til et eksempel fra �yer der bruksberettigede har blitt avkrevd festeavgift for gj�dselkummer som er plassert i tilknytning til dyrka jord i fjellet. Gj�dselkummer gir klare driftsmessige og milj�messige fordeler. Med dagens driftsform og gjeldende milj�krav kan det v�re helt n�dvendig � ha en slik kum for � f� spredd husdyrgj�dsel p� arealene.

Det er sv�rt strenge bestemmelser for � f� utvist tilleggsjord i statsalmeningene, og det blir heller ikke tilvist mye ny tilleggsjord. Men det er mye jord i drift som har blitt utvist tidligere, og som det er n�dvendig � tilpasse drifta av etter "tida og tilh�va". Det er urimelig om de bruksberettigede skal m�tte betale avgifter for tidsmessig tilpasning av drifta.

Videreutvikling av de tradisjonelle bruksformene og nye m�ter � utnytte ressursene p�, betyr mye for � sikre levende bygder. En viktig forutsetning er at staten som grunneier aksepterer utvikling og tilpasning av bruksretten.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data