This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

10.02.03

Odd Roger Enoksen, (Sp)

Robust n�ringsliv i hele landet

�kt verdiskaping p� varig basis krever en n�ringslivsstrategi for � utnytte og foredle naturressursene i Norge. Derfor m� prinsippet om n�ringsn�ytralitet i skattepolitikken forkastes til fordel for et skattesystem som bidrar til � utvikle et robust n�ringsliv i hele landet.

Skaugeutvalget forsvarer et �konomisk teoretisk prinsipp som tilrettelegger for globalisering og industrid�d. Det er ikke en offensiv strategi for n�ringsutvikling i Norge. Rederibeskatningen er et godt eksempel p� en slik m�lrettet satsing som Senterpartiet �nsker, sier Enoksen.

Det er positivt at utvalgets forsl�r � fjerne formueskatt p� n�ringsformue og gjeninnf�re skatt p� aksjeutbytte. Fjerning av delingsmodellen for AS er ogs� et positivt forslag. Senterpartiet �nsker et skattesystem som stimulerer til aktivt, langsiktig og byggende eierskap. Dette kan fremmes bl.a. ved at overskudd som beholdes i bedriften beskattes mindre enn overskudd som tas ut som utbytte.

Utvalget har imidlertid v�rt passive med tanke p� � f� til forenklinger i n�ringsbeskatningen. Det er viktig med skatteregler som ivaretar og bel�nner aktivt og langsiktig eierskap. Senterpartiet �nsker � fjerne RISK-reglene som ledd i en forenkling og m�lretting av skattesystemet. Disse m� erstattes med andre virkemidler, som for eksempel skattefrihet for gevinst ved salg av aksjer som er eid mer enn fire �r.

Skaugeutvalget foresl�r store lettelser til dem som tjener mye fra f�r. Dette er et galt signal � gi n�r forskjellene i landet er �kende. Senterpartiet vil at skatte- og avgiftssystemet skal f�lge prinsippet om skatt etter evne. Egenandeler og personlig rettede avgifter m� reduseres.

Folk med lavere inntekter m� f� st�rre lettelser, mens de som tjener mest m� kunne bidra mer til fellesskapet. Dette er ogs� viktig for � opprettholde legitimitet til skattesystemet over tid, sier Senterpartiet leder Odd Roger Enoksen.

- Jeg vil dessuten advare mot utvalgets forslag om � innf�re en obligatorisk eiendomsskatt. En eiendomsskatt som gj�res obligatorisk for hele landbruksn�ringen bidrar til en forverring av �konomien i n�ringen og true livsgrunnlaget til mange yrkesut�vere. Samtidig inneb�rer begrunnelsen for et slikt syn p� eiendomsskatt at man ser bort i fra landbruket som en viktig forvalter av naturressurser og bevaring av kulturlandskapet, sier Enoksen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data