This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

30.01.03

Odd Roger Enoksen, (Sp)

Bra for Oslo med Victor Normans utflytting av statlige arbeidsplasser

Senterpartiets leder Odd Roger Enoksen st�tter helhjertet opp om Victor Normans utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo.

Idag kl. 15.30 avholdes en demonstrasjon mot utflytting foran Stortinget. Enoksen mener at flere av Oslos egne politikere heller burde se tiltaket som positivt for Oslo. - Utflytting vil redusere pressproblemene rundt Oslo, b�de med h�ye boligpriser, samferdsel og forurensing. Resten av landet vil f� verdifull stimulans og s�rt tiltrengte arbeidsplasser for h�yt utdannede.

Ca. 33.000 statlige arbeidsplasser ligger i Oslo. Dette er en fjerdedel av samtlige statlige arbeidsplasser i hele landet. Stortingsmeldingen til Arbeids- og administrasjonsminister Norman legger opp til flytting av �tte tilsyn ut av Oslo. Det vil si til sammen 900 arbeidsplasser. Et lavt tall n�r en ser den ubalansen som eksistererer mellom Oslo og resten av landet i fordelingen av statlige arbeidsplasser.

Det finnes omfattende dokumentasjon p� at b�de kvalitet og bedrifts�konomi blir like bra og bedre ved flytting ut av hovedstaden. �rsaken er bl.a kostnadsniv�, lavere sykefrav�r og bedre tilgang p� stabil arbeidskraft. Rapporten "Desentralisering og IKT" som kom i februar 2000 slo fast at det er store penger � spare p� utflytting, og at erfaringene med slik utflytting er positive. Denne rapporten anbefalte � flytte ut 1000-1500 arbeidsplasser fra Oslo.

En tilsvarende rapport, "Komparative lokaliseringbetingelser" fra Cap Gemini Ernst & Young konkluderer med det samme. Rapporten viser at lokalisering i distrikt-Norge kan l�se oppgaver bedre og billigere enn i hovedstadsomr�det. En �rsak er at bruk av IKT oppveier for fordelen med samlokalisering av arbeidsplasser.

Statsr�den videref�rer et arbeid som vi var godt i gang med under Sentrumsregjeringen, sier Enoksen. - Det gleder meg at H�yres statsr�d n� gir oss rett i at dette er b�de bedrifts�konomisk og samfunns�konomisk riktig politikk, sier han.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data