This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

24.04.95 - 25.04.95

Royal Christiania Hotel, Oslo

LANDSSTYREM�TE 24/4-95

M�tet behandlet f�lgende saker:

M�tet vedtok tre uttalelser med f�lgende overskrifter.:

"Styrk Husbanken som virkemiddel i en sosialdemokratisk boligpolitikk"

En bevisst satsing gjennom Husbanken har gjort at de fleste i dag har reell mulighet til � skaffe seg egen bolig i et godt bomilj�. Husbanken skal opprettholdes og forbedres som det viktigste virkemiddel i Arbeiderpartiets boligpolitikk. Overf�ringene til boligform�l gjennom Husbanken skal minst opprettholdes p� dagens niv�.

Husbanken skal v�re en bank for folk flest. Den skal tilby lav rente og gunstige l�nevilk�r til folk som vil skaffe seg en bolig med alminnelig standard, uten � stille krav til inntekt og egenkapital. Samtidig m� det prioriteres virkemidler rettet mot de som trenger ekstra st�tte. Husbanken skal bidra til � holde boligbyggingen oppe p� et h�yt og stabilt niv�.

Arbeiderpartiet vil at Husbanken skal tilby b�de fastrentel�n og l�n med flytende rente. Rentevilk�rene knyttes til statlig oppl�ning i pengemarkedet. Slik vil Husbanken b�de ha et tilbud til de som �nsker stabile l�nebetingelser, og v�re mer konkurransedyktig i forhold til endringer i markedsrenten.

Utfordringen framover er s�rlig � legge forholdene bedre til rette for tusenvis av unge som skal etablere seg med egen bolig. M�let er at alle f�rstegangsetablerere som har behov for det skal kunne f� tilbud om etableringsl�n.

Det er n�dvendig med en styrking av innsatsen i byfornyelsen for � bekjempe forslumming og d�rlige levek�r.

For � m�te disse utfordringene �nsker Arbeiderpartiet � vri midler fra subsidiene som ligger i dagens ordning med rentetrapp til mer direkte tilskudd.

Vi vil:

"Trygghet i hverdagen"

Trygghet i hverdagen er Arbeiderpartiets parole foran h�stens kommune- og fylkestingsvalg.

Det kan bare skapes gjennom et samspill mellom den nasjonale og lokale politikken.

Arbeiderpartiet st�r for utbygging, nytenking og prioritering. Bare slik kan vi sikre velferd og bedre tjenestetilbud i et samfunn som forandrer seg.

Arbeid for alle er Arbeiderpartiets fremste m�l

Arbeidsledigheten er fortsatt alt for h�y. Derfor er kampen mot ledigheten Arbeiderpartiets fremste oppgave. Solidaritetsalternativet gir resultater. Antallet sysselsatte stiger og ledigheten g�r ned.

Arbeiderpartiet vil holde fast ved hovedpilarene i solidaritetsalternativet: Den solidariske inntektspolitikken og en styrking av den offentlige sektoren. Like viktig er den tredje pilaren: Styrking av utdanningstilbudene, flere l�rlingeplasser, voksenoppl�ring, omskolerings- og arbeidsmarkedstiltak.

Arbeidsmarkedstiltakene skal fortsatt ligge p� et h�yt niv�. Det m� gj�res en s�rlig innsats overfor langtidsledige, for � unng� at mange blir varig utestengt fra arbeidsmarkedet.

Ungdomsgarantien skal utvides til � gjelde alle under 25 �r.

De som har arbeid sikrer gjennom moderate inntektsoppgj�r fortsatt lav prisstigning og renteniv�, og styrker bedriftenes stilling. Dette gir grunnlag for realvekst i kommunenes inntekter. Slik skapes flere arbeidsplasser b�de i privat og offentlig sektor.

Arbeiderpartiet vil i samarbeid med LO lage en handlingsplan for likel�nn. Vi vil oppfordre partene i arbeidslivet til � prioritere likel�nn innenfor rammen av en solidarisk inntektspolitikk.

L�ft mindretallet og styrk helse- og pleietilbudet

Arbeiderpartiet vil sikre velferdsstaten og bygge den videre ut.

De som ikke har nytt godt av den samme velferds�kningen som flertallet skal prioriteres. Dette gjelder f�rst og fremst langtidsledige. Situasjonen for enslige fors�rgere skal forbedres gjennom �kte kontantutbetalinger, over en kortere periode enn i dag. Oppf�lgingen av den enkelte med tilbud om utdanning og jobbs�king skal forbedres og forsterkes.

Arbeiderpartiet vil tilf�re helse og sosialsektoren mer penger. I helsesektoren vil vi ha bedre samarbeid, b�de mellom sjukehus og mellom forvaltningsniv�er. Pasientrettighetene skal forbedres gjennom fritt sjukehusvalg innenfor regioner, rett til fornyet vurdering hos annen lege og pasientombud i alle fylker.

Eldreomsorgen m� omfatte tilbud om hjemmebasert omsorg, trygde- og omsorgsboliger og sjukehus. Omsorgsboliger med tilbud om held�gns omsorg og pleie skal v�re ett av de viktigste elementene i framtidas tilbud.

M�let om barnehageplass til alle som �nsker det, skal n�s f�r �r 2000. Dette krever en s�rlig satsing p� plasser for aldersgruppen 0-3 �r.

6-�rs reformen vil jevne ut forskjeller i l�ringsevne og l�ringsvilje som har bakgrunn i ulike oppvektsmilj�er, sosiale vilk�r og ulik �konomi i barnefamiliene. Tidligere skolestart gir lenger grunnutdanning og dermed et mer likt utgangspunkt for videre utdanning. Arbeiderpartiet vil s�rge for at kommunene sikres de n�dvendige �konomiske rammer som intensjonene i reformen krever.

En sterk velferdsstat krever orden i �konomien. Dersom underskuddene f�r lov til � vokse er det velferdsordningene som blir skadelidende. Arbeiderpartiet vil bygge opp et oljefond som skal bidra til � sikre investeringer i nye arbeidsplasser og trygge folketrygden i framtida.

Velferdsstaten m� videreutvikles. Ordninger som ikke fungerer og behov som ikke dekkes, kan tvinge fram private l�sninger og slik v�re en trussel mot v�r felles velferd. Arbeiderpartiet vil reformere velferdsordningene fordi vi �nsker en sterk velferdsstat ogs� i framtida.

Den enkeltes innflytelse over eget velferdstilbud skal �ke. Brukerne skal tas med p� r�d b�de ved utforming og gjennomf�ring av tilbud.

Den fremste kvaliteten ved den norske velferdsstaten er at det ikke er st�rrelsen p� lommeboka som regulerer tilgangen til utdanning, helse omsorg og ulike trygdeordninger. Arbeiderpartiet er en garantist for at dette viktige prinsippet oprettholdes.

Alle skal ha rett til trygghet i hjem, skole og p� gata

Vold og annen kriminalitet er i f�rste rekke en tragedie for de som rammes direkte. Men det utfordrer ogs� trygghetsf�lelsen i samfunnet som helhet - og troen p� v�rt felles norm- og verdigrunnlag. Mye av den skjulte volden beg�s i hjemmene. Sv�rt ofte kjenner overgriper og offer hverandre godt.

Kampen mot vold, mobbing og kriminalitet m� v�re en viktig del av v�r velferdspolitikk.

Det finnes ikke en enkelt �rsak til �kningen i vold. Derfor kan trygghet bare skapes gjennom en kombinasjon av forebyggende arbeid, reaksjoner p� lovbrudd, samt tiltak som kan bringe innsatte tilbake til et lovlydig liv.

Arbeiderpartiet vil:

Vi vil ha en b�rekraftig utvikling

V�r ide om solidaritet omfatter ogs� solidaritet med kommende generasjoner. V�r viktigste oppgave i �rene som kommer vil bli � forene m�let om arbeid for alle med en b�rekraftig utvikling. Det inneb�rer blant annet at vi m� vri forbruk og produksjon i retning av tjenester, omsorg og mer tid til hverandre. Dette st�r ikke i motsetning til arbeid for alle. Kampen for full sysselsetting, h�yere livskvalitet og b�rekraftig utvikling henger sammen.

Arbeider for en b�rekraftig utvikling og reduksjon i utslippene krever tiltak b�de lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Arbeiderpartiet vil:

Arbeiderpartiets hovedoppgaver er �:

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data