H�yres Hus, Oslo, 9. august 1995 kl. 13.00

H�yres leder Jan Petersen

Med forbehold om endringer

Partiet, makten og staten

H�yres Arbeidsutvalg bestilte i v�res en samlet fremstilling, et notat, om arbeiderbevegelsens maktstilling i Norge fra en arbeidsgruppe ledet av Vidar Helgesen. Det ble ikke noe notat, det ble en bok, som H�yre i dag presenterer.

S�vidt vites er det f�rste gang det er laget en samlet fremstilling av arbeiderbevegelsens makt. Vi kjenner en rekke enkeltsaker om partiutnevnelser til n�kkelstillinger i samfunnet. Vi har sett enkeltoppslag om bevegelsens organisasjonsnettverk. Vi har politiske diskusjon om statens makt i samfunnet. Men dette er den f�rste samlete oppstilling. Mye er kjent stoff, en del er nye problemstillinger.

Boken gir faktiske opplysninger, uten polemikk. N�r H�yre publiserer den, er det naturligvis fordi det dreier seg om politikk.

H�yre �nsker en debatt om maktforholdene i det norske samfunn, og vi vil starte der det er samlet mest makt: P� Youngstorget. For � f� til en slik debatt, m� folk f� kjennskap til de faktiske forhold om Aps makt. Derfor har vi bestilt denne rapporten, og jeg h�per den skal bli folkelesning.

Det er for mye makt samlet p� for f� kontorer rundt Youngstorget. Arbeiderbevegelsen, der de viktigste akt�rene er Arbeiderpartiet, LO og Arbeidernes Opplysnings Forbund (AOF), har en enorm kraft. Partiet styrer staten, en stat som med partiets hjelp stadig vokser, med en meget systematisk maktut�velse. Staten har igjen stadig mer kontroll over dels norsk n�ringsliv - �markedet� - men ogs� over det forskere liker � kalle det sivile samfunn: frivillige organisasjoner og den enkeltes og familienes hverdag - det som skal v�re uavhengig av b�de stat og marked. Og Arbeiderpartiet gj�r det til stadighet klart at partiet vil legge mer av samfunnet inn under politisk kontroll. Thorbj�rn Jagland holder stadig fast p� at han �nsker mer politikk - mindre marked og privat.

Hovedsaken for H�yre er at makten m� spres p� flere hender i Norge. Det er kjernen i et levende demokrati og et mangfoldig samfunn. Det er kjernen i H�yres politikk.

Form�let med boken, og med � trekke opp en st�rre debatt om maktkonsentrasjon, er flere:

For det f�rste vil vi dokumentere for folk flest hvilken makt Arbeiderpartiet har:

For det andre vil vi ha en debatt om vilk�rene for mangfold og maktbalanse i det norske samfunn anno 1995. Det er bare Arbeiderpartiets ledelse som ikke ser hvilket problem maktkonsentrasjonen rundt Arbeiderpartiets ledelse er. Thorbj�rn Jaglands tolkning av norsk og internasjonal historie er et eksempel p� det

Lederen for arbeiderbevegelsens politiske arm demonstrerer at han har et n�rsynt perspektiv p� politisk mangfold og demokratibygging. Derfor m� jeg konstatere: �Det st�rste problemet er at Arbeiderpartiet ikke synes det er noe problem�, slik ogs� Ronald Bye har sagt.

For det tredje vil vi konsekvent v�re en vaktbikkje overfor sammenblanding av politikk og forvaltning - og ha et kritisk blikk p� Arbeiderpartiets holdning til maktut�velse. Vi mener demokratiet trenger:

For igjen � referere Jaglands uttalelse om at �Arbeiderpartiet har demokratisert staten�. Det Ap har gjort, er snarere at de har �partipolitisert� staten.

For det fjerde inneb�rer boken en utfordring til de andre partiene. Vi beskriver ikke ulovlige forhold i boken. Men viktige deler av det som tas opp er eksempler p� s�rfordeler til ulike deler av arbeiderbevegelsen, vedtatt av et flertall p� Stortinget. Vi tror ikke Arbeiderpartiets vekslende st�ttespillere i de ulike sakene fullt ut har �ynet de samlede konsekvensene av disse vedtakene. Denne boken kan bli en vekker.

For det femte vil vi skape en bredere forst�else for sammenhengen mellom maktkonsentrasjon i det norske samfunnet og behovet for en annen politikk for maktbalanse og mangfold:

Disse sp�rsm�l henger sammen. De dreier seg alle om hvilken retning samfunnet skal ta. Mer maktkonsentrasjon eller mer maktbalanse. Mer enhet eller mer mangfold. Det er velgerne som ved valg har n�kkelen til hvilken retning det norske samfunnet skal velge.

H�yre har i dag lagt frem hovedpunkter fra en grundig dokumentasjon av hvor overveldende Arbeiderbevegelsens makt er i Norge. Det er n� tvingende n�dvendig � g� gjennom alle sider ved maktkonsentrasjonen og ukulturen. (V�rt demokrati t�ler ikke at denne ene politiske bevegelsen sikrer seg makt som kan opprettholdes uansett velgernes dom.)

Det er n�dvendig at Thorbj�rn Jagland og Arbeiderpartiet forst�r alvoret i situasjonen. Han kan bidra til dette ved � sl� klart og entydig fast at demokratiet er viktigere enn sosialdemokratiet og at maktbalanse er viktigere enn makt.

Jeg inviterer Arbeiderpartiets leder til debatt.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Kilde: Partidokumentarkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data