3. januar 2001

KrF-leiar Valgerd Svarstad Haugland:

Meir fleksibel overgangsst�nad

Overgangsst�naden til einslege fors�rgjarar m� gjerast meir fleksibel. Det m� bli h�ve til � kombinera overgangsst�nad og inntekt ut over perioden p� tre �r. Det vil gi einslege fors�rgjarar betre tid til � omr� seg etter at dei har blitt �leine med omsorga. Nokre foreldre treng meir tid for � kunne g� ut i fullt arbeid. Eit meir fleksibelt regelverk vil gi mange ein romslegare kvardag og st�rre sjanse til � bruka meir tid saman med borna medan dei er sm�. Dette uttalte KrF leiar Valgerd Svarstad Haugland p� ein pressekonferanse i Oslo onsdag.

Omlegginga av overgangsst�naden som Ap fekk fleirtal for med st�tte fr� H�gre og Frp f�rer til at st�nadsperioden fr� nytt�r er forkorta til tre �r. Dersom ein er i utdanning har ein rett til st�nad i to �r til. Regjeringa reknar med at omlegginga vil f�ra til at talet p� einslege fors�rgjarar som f�r overgangsst�nad vil bli redusert med 11 400 i l�pet av 2001. Det vil staten "spara" nesten 700 mill. kroner p�.

- Det er feil prioritering at staten skal spara 700 mill. kroner p� redusert st�tte til einslege fors�rgjarar. Det skjer ikkje utan at dei som treng st�tta mest blir hardt ramma. KrF meiner derfor det er rett � bruka nokre av disse midlane til � gjera regelverket for overgangsst�nad meir fleksibelt slik at det blir h�ve til � kombinera st�nad og l�nsinntekt, sa Svarstad Haugland.

- Regjeringa har mange gode ord om mangfaldig familiem�nster. Dessverre ser vi at det manglar konkrete tiltak for dei familiane som har det vanskelegast. Dersom Ap �nskjer � betra situasjonen for einslege fors�rgjarar og borna deira, s� er det fleirtal for det p� Stortinget. Det krev at Ap er villig til � forlata alliansen dei har inng�tt med H�gre og Frp om overgangsst�naden. Utfordringa ligg hos regjeringa, sa Svarstad Haugland.

- Det er viktig � understreka at einslege fors�rgjarar ikkje er ei einsarta gruppe. For mange er situasjonen likevel kjenneteikna av vanskeleg �konomi og st�rre p�kjenningar fordi ein er �leine om ansvaret. Tidsklemma strammar ekstra hardt for mange av disse. Det er viktig at ogs� �leinefors�rgjarar kjem ut i arbeid eller utdanning, men tidsplanen Ap har gitt dei for dette passar ikkje like godt for alle. N�r situasjonen er mangfaldig er det ogs� viktig med fleksible reglar, sa KrF-leiar Valgerd Svarstad Haugland

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Kilde: Partidokumentarkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data