Fra Kystpartiets valgprogram 2005

13. SAMFERDSEL

Kystpartiet vil �ke konkurransekraften ved en kraftig �kning av samferdselsbudsjettet. Vi mener at bosettingsm�nsteret skal opprettholdes. Derfor er det viktig at vi ikke bare har en kyststamvei, men ogs� en indre stamvei. Innlandet m� sikres en sikker og god veiforbindelse ut til kysten. Det m� bevilges mer penger til opprusting av fylkesveiene. Kystpartiet sier nei til bompenger og er i mot at veinettet finansieres ved bruk av bompenger. Veinettets fergeforbindelser inng�r som del av veien og skal v�re gratis for trafikkantene.

Kystpartiet vil prioritere midler til opprustning og utbygging av veinettet, herunder ras - sikring. Igangsatte vei - prosjekter m� ferdigstilles f�r nye vei - prosjekter igangsettes. Kystpartiet mener det er en nasjonal skam at mange vei - prosjekter ender i fjellveggen, sj�en eller i skogen.

En umoralsk bilavgiftspolitikk s�rger for at spesielt ungdommen kj�rer gamle og lite sikre biler. Ved tragiske ulykker s�rger skader og d�d for stor belastning p� helsevesenet. Bilpolitikken m� omformes slik at folk flest oppfatter den som riktig og rettferdig. Transport med bil er p�lagt meget store avgifter som er i ferd med � knekke transportbransjens �konomi. Kystpartiet vil arbeide for en reduksjon av disse avgiftene.

Kystpartiet g�r imot at sm�flyplasser skal nedlegges.

Tiltak:

Infrastruktur som mobildekning, TV-dekning, radio, veier, havner, sj�transport osv m� fungere p� en slik m�te at det er mulig � drive n�ringsvirksomhet p� en effektiv m�te i distriktene.

Kystpartiet skal arbeide for videref�ring av jernbanen til Narvik for � fange opp den samhandel som utvikles p� Nordkalotten. Med dette prosjektet realisert vil vi ha et jernbanenett fra Stavanger i vest via Narvik til Vladivostok og Kina i �st. Kystpartiet vil styrke og oppruste jernbanenettet i hele landet, samtidig som vi er �pne for nye jernbaneprosjekter.

Hurtigrutens er "Riksveg nr.1." Denne livsnerven langs kysten er kystfolkets juvel. Kystpartiet vil arbeide hardt for at dagens rutenett opprettholdes og at Hurtigruta ogs� i fremtiden skal f�re norsk flagg. Internasjonale anbud p� denne norske merkevaren aksepteres ikke. Denne kystfarten vil fortsatt bety sv�rt mye for alle i kystsamfunnene. Det gjelder s� vel n�ringslivet som den enkelte beboer. Hurtigruten er allerede etablert som en av landets fremste turistmagneter.

Hurtigb�tordningen for ytterdistriktene har v�rt en suksess og m� opprettholdes p� dagens niv�. Forbindelsen mellom Midt-Norge og Nord-Norge m� imidlertid styrkes i forhold til det det som tilbys i dag. Trafikken m� koordineres bedre og de ulike tilbudene m� tilknyttes hverandre.

Det er Kystpartiets m�lsetting at tungtransport i hovedsak skjer med hurtigg�ende lasteb�ter. Dette gir lavere veivedlikehold og f�rre ulykker. Lasteb�tene skal i hovedsak bygges og utrustes i Norge og mulig drivstoff kan v�re naturgass. Dersom norske rederier skal f� sterk nok �konomi til � finansiere en slik n�dvendig utskiftning av kystfraktefl�ten, er det p�krevd at disse f�r internasjonalt konkurransedyktige rammevilk�r og at det gis statlig st�tte til utviklingsprosjekter ved norske skipsverft og maritime forskningsinstitusjoner.

Kollektivtilbudet i de store byene og tettstedene m� bedres.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Kilde: Partidokumentarkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data