Sammendrag

I 2016 ble det sendt ut et elektronisk sspørreskjema til saksbehandlere og sjefer med minst ett års tjenestetid i departement og  direktorat og annen sentraladministrasjon om trekk ved arbeidsformer, personell og beslutningsprosesser. Undersøkelsen er en vidareføring av tilsvarande undersøkelser  i 1976, 1986, 1996 og 2006.

Prosjektledere er professor Per Lægreid, Universitet i Bergen og Rokkansenteret, professorene Tom Christensen og Morten Egeberg, Universitetet i Oslo, og professor Jarle Trondal, Universitetet i Agder. Alle forskerne har stått sentralt som prosjektmedarbeidere og prosjektledere i de tidligere sentraladministrasjonsundersøkelsene.

Se på data:

 

Om Sentraladministrasjonsundersøkelsene 2016

Undersøkelsen representerer en oppfølging av fire tidligere spørreundersøkelser som omfatter hele den norske sentralforvaltningen. Undersøkelsen startet med Maktutredningens departementsstudie i 1976 med professor Johan P. Olsen som prosjektleder. Ti år etter ble det i regi av Forskningsrådets innsatsområde ’ledelse, organisasjon og styringssystem’ (LOS), gjennomført en nært beslektet undersøkelse. I 1996 og 2006 ble den tredje og fjerde tilsvarende undersøkelse gjennomført, den gang i regi av ARENA, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

Siden siste undersøkelse har et nytt tiår passert, og man ønsket igjen å følge opp mange av de samme temaene. Undersøkelsen i 2016 ble gjennomført og finansiert av Universitetet i Oslo i samarbeid med Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen. Den tekniske utførelsen ble håndtert av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS som også ivaretar personvernhensyn i datainnsamlingen. Resulatet av undersøkelsene er at man med dette får et - i internasjonal sammenheng - enestående innblikk i utviklingstrekk mht. forvaltningens arbeidsformer, personalsammensetning og verdiorientering over en 40-års periode. Et mål er at undersøkelsen vil bidra vesentlig til forvaltningens selvforståelse, samfunnets forståelse av den, og dermed til arbeidet med å vedlikeholde og skape en god forvaltning.

I tillegg til spørsmål om om tidsbruk, arbeidsrutiner og beslutningsprosesser inneholder spørreskjemaet også noen spørsmål som er spesielt utarbeidet for det regjeringsoppnevnte lovutvalget som skal gå igjennom Forvaltningsloven, under ledelse av professor Inge Lorange Backer, oppnevnt ved kongelig resolusjon 23.11 2015.

Om departementsundersøkelsen

Saksbehandlere og sjefer i alle departementer fikk tilsendt et spørreskjema som omhandler trekk ved arbeidsformer, personell og beslutningsprosesser. Undersøkelsen ble gjennomført som en web-basert survey..

Undersøkelsen ble sendt ut til alle ansatte i departementene

Ut fra tilgjengelige kilder forsøkte man å finne fram til så korrekt undersøkelsespopulasjon som mulig. Dersom personer likevel ikke tilfredsstillte kravene over, ble de bedt om å returnere eposten med en kort henvisning til hvorfor de ikke skulle delta, slik at de kunne strykes fra populasjonen og eventuelle purringer. Det ble lagt ut informasjon om undersøkelsen på de ulike departementenes intranett med anbefaling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men ved en feiltakelse ble invitasjonene sendt ut før informasjonen var kommet opp på  intranettene. Ny invitasjon med rettelse ble derfor sendt ut i etterkant; se vedlegg nederst.

 

Om direktoratsundersøkelsen

Saksbehandlere og sjefer med minst ett års tjenestetid i direktorater og annen sentraladministrasjon utenfor departementene fikk  tilsendt et spørreskjema som omhandlet trekk ved arbeidsformer, personell og beslutningsprosesser. Undersøkelsen ble gjennomført som en web-basert survey.

Viktige trekk ved de som skulle svare på undersøkelsen var at de:
 

Skjemaet ble sendt til hver tredje ansatt som inngikk  i populasjonen. Ut fra tilsendte lister og tilgjengelige kilder forsøkte man å finne fram til så korrekt undersøkelsespopulasjon som mulig. Dersom personer likevel ikke tilfredsstillte kravene ovenfor, ble de bedt om å returnere  e-posten  med en kort henvisning til hvorfor de ikke skulle delta, slik at de kunne strykes fra populasjonen og eventuelle purringer.

 

Respondenter og svar

Oversikt over svar og frafall.
 Tiklnytningsform Utsendte skjema
Tatt ut av populasjonen
Revidert populasjon
Svar Svarprosent
Departement 3945 83 3862 2322  60,1
Direktorat 3415 115 3300 1963  59,5
Departement og direktorat 7360 198 7162 4285 59,8

 

 

Vedlegg